รัฐบาลแจกอีก 13 ล้านราย “พิการ-สูงอายุ” คนละ 3 พันบาท

เยียวยากลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ คนพิการ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเพื่อช่วยเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเยียวยากลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการหรือ กลุ่มเปราะบาง ให้ได้รับการคุ้มครองทางสังคม ลดผลกระทบจากภาระค่าใช้จ่าย

รวมถึงลดความเสี่ยงในการรับหรือแพร่กระจายโรค จำนวน 13,143,079 คน คนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563) รวมงบประมาณทั้งสิ้น 39,429,237,000 ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้

1.เด็กในครอบครัวที่มีรายได้น้อย และเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 1,451,468 คน

2.ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 9,664,111 คน

3.คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 2,027,500 คน