เก็บตกเยียวยากลุ่มเปราะบาง 22,771 ราย-ข้าราชการลาพักได้ 2 วัน

เยียวยากลุ่มเปราะบาง เงินเข้าวันไหน

ครม. อนุมติโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจเกษตรแปลงใหญ่ 13,904 ล้านบาท และขยายระยะเวลาจ่ายเงินเยียวยา 3,000 บาทให้กลุ่มเปราะบาง-ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจลาเที่ยววันธรรมดาได้ 2 วัน

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบและอนุมัติตามการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คกง.) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ดังนี้

1. อนุมัติโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กรอบวงเงินรวม 13,904.50 ล้านบาท มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นการผลิตให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร สนับสนุนสมาชิกแปลงใหญ่ จัดหาปัจจัยการผลิต ส่งเสริมคุณภาพและการตลาด วัสดุอุปกรณ์ มีกลุ่มเป้าหมาย สมาชิกแปลงใหญ่ 5,250 แปลง เกษตรกร 262,500 ราย พื้นที่ 5,003,250ไร่ สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยคาดว่าจะเพิ่มรายได้และลดต้นทุน คิดเป็นมูลค่าเพิ่มจำนวน 11,137.88 ล้านบาท จากการนำเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่มาใช้

2. อนุมัติ ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ผู้ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด คนชราและผู้พิการ รายละ 3,000 บาท จำนวน 22,771 ราย จากเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเดือนกันยายน 2563 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อให้สามารถจ่ายเงินเยียวยาให้ครบตามกลุ่มเป้าหมาย กรณีที่ยังจ่ายเงินไม่สำเร็จ พม. จะประสานกับกรมบัญชีกลางเพื่อแก้ปัญหาเลขบัญชีของผู้ได้รับสิทธิ ด้วยการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ตามหมายเลขบัตรประชาชนแทนต่อไป

3. อนุมัติ ปรับปรุง “โครงการเราเที่ยวด้วยกัน” โดยให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถลาพักผ่อนในวันธรรมดาเพิ่มเติมได้ 2 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อลงทะเบียนใช้สิทธิใน “โครงการเราเที่ยวด้วยกัน” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในวันธรรมดา เพิ่มความถี่การพักค้าง และกระตุ้นการใช้จ่ายจากกลุ่มที่มีศักยภาพ ดึงกลุ่มผู้มีกำลังซื้อให้ออกเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2563

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ