กทม. ตั้งเป้าลดการฝังกลบขยะเหลือ 30% ในปี 2566

รถขยะ

กทม.เผยแผนจัดการขยะ ลดฝังกลบเหลือร้อยละ 30 ในปี 2566 นำเทคโนโยโลยีใหม่มาบริหารขยะ สร้างมูลค่าเพิ่ม

กทม.เดินหน้าจัดการขยะลดฝังกลบเหลือร้อยละ 30 พร้อมนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาบริหารจัดการขยะ ชี้แนวโน้มขยะพลาสติกพุ่งจากอาหารดีลิเวอรี่ ด้านซีแอนด์จี มั่นใจเทคโนโลยีโครงการโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขม สอดรับยุทธศาสตร์ กทม. และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการจัดเก็บขยะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาว่า กทม.สามารถจัดเก็บขยะได้เฉลี่ยวันละ 9,717.91 ตัน ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ในปี 2562 ที่มีปริมาณขยะเฉลี่ยวันละ 10,564.48 ตัน ส่วนหนึ่งมีผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวลดลง

ชาตรี วัฒนเขจร
ชาตรี วัฒนเขจร

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ปริมาณขยะในพื้นที่กรุงเทพฯ อาจเพิ่มขึ้นจากปัจจัยต่างๆ อาทิ การเพิ่มขึ้นของจำนวนครัวเรือน การขยายตัวของสังคมเมือง และไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงของประชาชนในวิถีชีวิตแบบ New Normal ซึ่งจะมีการสั่งอาหารที่ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกมาบริโภคมากขึ้น ปัจจัยดังกล่าวทำให้กทม.ต้องมีการบริหารจัดการขยะชุมชนที่เหมาะสม ขณะเดียวกันต้องไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

“ปัจจุบันปัญหาการบริหารจัดการขยะของกทม.ส่วนหนึ่งมาจากความร่วมมือของประชาชนในการคัดแยกขยะต้นทาง ซึ่งที่ผ่านมายังได้รับความร่วมมือค่อนข้างน้อยจะเห็นได้จากการทิ้งขยะไม่ถูกที่หรือไม่ทิ้งในจุดที่กำหนด การลักลอบทิ้งในที่สาธารณะ ข้างทาง ทิ้งลงคลอง และท่อระบายน้ำที่ยังมีมาก รวมถึงปัญหาพื้นที่ที่จะนำมาใช้ฝังกลบขยะหาได้ยากมากขึ้น เนื่องจากชุมชนใกล้เคียงพื้นที่มักไม่ยอมรับจากปัญหาน้ำชะขยะปนเปื้อน และกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นจากการจัดการที่ไม่เหมาะสม”

Advertisment

นายชาตรี กล่าวต่อไปว่า กทม. พยายามศึกษาและนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการขยะ โดยการแปรรูปขยะเป็นพลังงานหรือนำขยะมาใช้ประโยชน์ เช่น การนำขยะไปหมักทำเป็นปุ๋ย และการกำจัดขยะโดยใช้ความร้อนสูงด้วยระบบเตาเผาขยะผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่เพียงแต่จะเพิ่มปริมาณการกำจัดขยะด้วยเทคโนโลยีสะอาดเท่านั้น แต่จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพฯ ซึ่งมีเป้าหมายลดสัดส่วนการฝังกลบขยะให้เหลือ 30% ในปี 2566 จากปัจจุบันซึ่งยังมีสัดส่วนสูงถึง 80%

ด้านนางสาววรรณ์รัฏฐ์ สมรรคนัฏ ผู้จัดการฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน/วัน กล่าวว่าโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม สอดคล้องกับเป้าหมายของ กทม.ทั้งด้านปริมาณการกำจัดที่จะเพิ่มขึ้น รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสะอาดและถูกสุขลักษณะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง

ขยะ

“โครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม” นอกจากใช้เทคโนโลยีการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพแล้ว ยังมีมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐาน ทั้งด้านการจัดการมลพิษทางอากาศ ทางน้ำ กากของเสีย และเสียง ซึ่งก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้จะถูกบำบัดด้วยระบบบำบัดมลพิษทางอากาศให้มีค่าเป็นไปตามมาตรฐาน

Advertisment

โดยการฉีดพ่นปูนขาว การฉีดพ่นผงถ่านกัมมันต์ และระบบถุงกรองความละเอียดสูง เพื่อดูดซับมลสารก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก จึงทําให้คุณภาพอากาศที่ออกมามีค่าเป็นไปตามมาตรฐานและไม่สร้างผลกระทบให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม น้ำชะขยะจะถูกรวบรวมไปบำบัดและปรับปรุงคุณภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจนสามารถนำมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์ได้อีก

สำหรับเถ้าซึ่งเกิดขึ้นประมาณ 15-20% ของขยะมูลฝอยที่นำไปเผาไหม้ จะถูกรวบรวมเพื่อวิเคราะห์ค่าองค์ประกอบต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เถ้าที่เกิดขึ้นบางส่วนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้อีกด้วย