ประกาศแพทยสภากำหนดกรอบเวลาทำงาน”แพทย์รัฐ”อยู่เวรฉุกเฉินไม่ควรเกิน16 ชม.ติดกัน

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกแพทยสภา ได้ลงนามในประกาศแพทยสภา ที่ 104/2560 เรื่องการกำหนดกรอบเวลาในการทำงานของแพทย์ภาครัฐ ลงวันที่ 12 ต.ค. โดยระบุว่า เนื่องจากปรากฎว่าแพทย์ที่ปฏิบัติงานภายใต้การปฏิบัติงานของสถานพยาบาลภาครัฐมีภารงานหนัก พักผ่อนน้อย มีผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิต จึงอาศัย อำนาจตามมาตรา 21 (1) แห่งพ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ 9/2560 วันที่ 14 ก.ย 2560 ให้ออกประกาศแพทยสภาเรื่องกำหนดกรอบเวลาการทำงานของแพทย์ภาครัฐ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารสถานพยาบาลภาครัฐจัดอัตรากำลังและระบบการทำงานของแพทย์ให้สอดคล้อง เหมาะสม


ดังนั้น 1. แพทย์เพิ่มพูนทักษะ มีเวลาการทำงานนอกเวลาราชการไม่ควรเกิน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ส่วนระยะเวลาการทำงานเวรอุบัติเหตุฉุกเฉินไม่ควรเกิน 16 ชั่วโมงติดต่อกัน

2. แพทย์ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปี เป็นต้นไป ควรได้รับสิทธิ์งดอยู่เวรนอกเวลาราชการ

 

ที่มา มติชนออนไลน์