“นายกสถาปนิกสยาม” ส่งจม.ติงสำนักโยธาแนะทบทวนที่ตั้ง “สะพานท่าพระจันทร์-ศิริราช”

สืบเนื่องกรณีการนำเสนอแบบล่าสุดของสะพานคนเดินและทางจักรยานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าพระจันทร์-ท่าศิริราช หรือวังหลัง ซึ่งกำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมขณะนี้

ทั้งนี้ เมื่อย้อนไปใน พ.ศ. 2559 นายอัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เคยส่งจดหมายถึงผู้อำนวยการสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 15 กันยายน เรื่องความคิดเห็นของสมาคมฯ ต่อโครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบสะพานคนเดินและทางจักรยานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าพระจันทร์-ท่าศิริราช โดยส่งสำเนาถึงรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบดูแลสำนักการโยธา และตัวแทนกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา บริษัทเอพซิลอน จำกัด บริษัทแพลนโปร จำกัด บริษัท ไฟนอล ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
อัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ

เนื้อหาโดยสรุป กล่าวถึงความคิดเห็นของสมาคมฯ ดังนี้

1.ขอให้สำนักการโยธา ฯ แจ้งบริษัทที่ปรึกษาฯ ทบทวนการศึกษา “ความเหมาะสมของตำแหน่ง” และศึกษาให้รอบด้านโดยเฉพาะ “การเชื่อมโยงกับระบบขนส่งมวลชน ระบบรางโดยรอบ” เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดก่อนการออกแบบและเขียนแบบ เนื่องจากเป็นโครงการไม่เร่งด่วน

2. สมาคมสถาปนิกสยามฯ เห็นด้วยกับคำแนะนำของผู้แทนกรมเจ้าท่า ว่าไม่ควรก่อสร้างให้มีเสาตอม่อรับสะพานขนาดใหญ่ในลำน้ำเจ้าพระยา เพราะอยู่ในคุ้งน้ำที่ไหลค่อนข้างแรง อาจส่งผลกระทบต่อการไหลของน้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพตลิ่ง

3. ควรคำนึงระยะความสูงใต้ท้องสะพานให้เรือสัญจรได้ในช่วงหน้าน้ำ และไม่ควรมีระดับความสูง “ข่มพื้นที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมสำคัญของเกาะรัตนโกสินทร์”

นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังเห็นว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการขนาดใหญ่ และมีนัยยะสำคัญที่อาจส่งผลกระทบวงกว้างในด้านเศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม จึงขอให้กทม. ทบทวนและพิจารณาแยกการดำเนินงานจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาออกเป็น 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนแรก ควรให้สำนักผังเมือง ดำเนินการเป็นโครงการจัดจ้างที่ปรึกษา ศึกษาและออกแบบวางแผนแม่บทหรือออกแบบเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับทราบและมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง แล้วจึงนำมาปฏิบัติเป็นขั้นตอนที่ 2 ต่อไป โดยให้สำนักการโยธา จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อกำหนดเป็นโครงการออกแบบรายละเอียดและเขียนแบบเพื่อการก่อสร้าง จึงจะถูกต้องเหมาะสม

 

 

ที่มา มติชนออนไลน์