ก.แรงงานแจงคนต่างด้าวกัมพูชา-ลาว-เมียนมา ทำงานเป็นล่ามหรือผู้ประสานงานด้านภาษาได้

กระทรวงแรงงาน ชี้แจงแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถทำงานเป็นล่ามหรือผู้ประสานงานด้านภาษาได้ โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ทั้งนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขประกาศรับสมัครและว่าจ้างคนไทยเข้าทำงานหลัง 15 วัน แล้วแต่ไม่มีคนไทยประสงค์จะทำงาน โดยจ้างคนต่างด้าวเป็นผู้ประสานงานด้านภาษาได้ 1 คนต่อการจ้างคนต่างด้าว 100 คน ขณะที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ หรือองค์การอื่นที่ไม่แสวงหากําไร สามารถจ้างได้ตามความเหมาะสม

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวชี้แจงถึงกรณีที่มีข่าวว่าจากการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ทำให้ไม่สามารถจ้างพนักงานสาธารณสุขต่างด้าวเป็นล่ามแปลภาษาและช่วยประสานงานเมื่อออกชุมชนได้นั้น ขอเรียนว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เนื่องจากประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดประเภทงานให้คนต่างด้าวตามมาตรา 13 (2) แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 ทำได้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ได้กำหนดให้แรงงานกัมพูชา ลาว และเมียนมากลุ่มบัตรสีชมพูสามารถทำงานในตำแหน่งผู้ประสานงานด้านภาษากัมพูชา ลาว หรือเมียนมาได้เพิ่มจากงานที่อนุญาตคือ งานกรรมกร งานรับใช้ในบ้าน และช่างเครื่องยนต์ในเรือประมงทะเล โดยผู้ว่าจ้างต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขคือ ประกาศรับสมัครและว่าจ้างคนไทยเข้าทํางานก่อนอย่างน้อย 15 วัน หากพ้นเวลาดังกล่าวไม่มีคนไทยสมัครทำงาน นายจ้างสามารถจ้าง คนต่างด้าวเป็นผู้ประสานงานด้านภาษากัมพูชา ลาว หรือเมียนมาได้ 1 คนต่อการจ้างคนต่างด้าว 100 คน ส่วนกรณีนายจ้างเป็นหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ หรือองค์การอื่นที่มีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหากําไรในทางเศรษฐกิจ หรือเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวมสามารถจ้างได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม


กระทรวงแรงงาน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ หรือองค์การอื่นๆที่ไม่แสวงหากําไรทราบว่า หากประสงค์จะว่าจ้างแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว และเมียนมา ทำงานเป็นล่ามหรือผู้ประสานงานด้านภาษากัมพูชา ลาว และเมียนมาสามารถทำได้ ตามมาตรา 63 (2) ประกอบมาตรา 145 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 กำหนดไว้ว่ากฎหรือคำสั่งใดๆ ที่ได้ออกหรือสั่งโดยพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชกำหนดนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694 นายวรานนท์ กล่าว