‘อธิบดีปภ.’แจงซื้อเครื่องตรวจจับความเร็ว 573 ล้านบาท อยู่ขั้นทีโออาร์ยังไม่จัดซื้อจัดจ้าง

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ชี้แจงถึงขั้นตอนการจัดซื้อเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา ว่า เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา เห็นชอบให้ปภ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.)จัดหาเครื่องมือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย หลังสถิติ พบว่า 1 ใน 3 ของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เกิดจากการใช้ความเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด ประกอบกับรัฐบาล ได้กำหนดให้การสร้างความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ รวมทั้ง เป็นไปตามข้อเสนอของมูลนิธิเมาไม่ขับ และ ภาคีเครือข่าย ที่ต้องการให้ลดอุบัติเหตุทางถนน โดยการจัดซื้อจะใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในส่วนของงบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 849 เครื่อง ราคาเครื่องละ 675,000 บาท ในวงเงินทั้งหมด 573,075,000 บาท วงเงินดังกล่าว เป็นราคากลางที่ได้จากการสอบถามจากบริษัทผู้แทนผู้ค้าในท้องตลาดเท่านั้นโดย ขณะนี้อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำทีโออาร์(TOR) ยังไม่ถึงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างใด ยืนยันจะเป็นไปตามระเบียบราชการอย่างเคร่งครัด

ด้านนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพานี้จะอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปภ.จังหวัด เพื่อให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ คือ ตำรวจ ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ขนส่งทางบก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานสร้างความปลอดภัยทางถนน โดยมุ่งเป้าดำเนินการบนถนนสายรองที่เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ได้อย่างต่อเนื่องไม่ได้ใช้เฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญเท่านั้น

 


ที่มา  มติชนออนไลน์