โปรดเกล้าฯพระราชทานเข็มราชวัลลภ แก่นายทหารจำนวน 37 ราย

เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเข็มราชวัลลภประจําปี ๒๕๖๐ มีรายละเอียดระบุว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเข็มราชวัลลภ ประจําปี ๒๕๖๐ ให้แก่นายทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ นายทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ และนายทหารรักษาพระองค์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ถวายงานด้วยความซื่อสัตย์ มีความจงรักภักดี ที่รับราชการใน

หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ จํานวน ๓๗ นาย ดังนี้

๑. รับพระราชทานเข็มราชวัลลภชั้นทองคําลงยา จํานวน ๗ นาย

๑.๑ พลเรือตรี อําไพ ชุ่มน้อย
๑.๒ พลเรือตรี ปิติ ต๊ะวิชัย
๑.๓ พลอากาศตรี ปรัชญา พรหมบุรมย์
๑.๔ พลอากาศตรี จักรฤทธิ์ บัวจีบ
๑.๕ พลอากาศตรี ฐานันดร์ ประทีปทอง
๑.๖ พลตรี ธราธร บัวทรัพย์
๑.๗ พลเรือตรี วิชิต สุทธิพงศ์๒. รับพระราชทานเข็มราชวัลลภชั้นทองคําล้วน จํานวน ๓๐ นาย

๒.๑ พลอากาศตรี ชูพันธ์ เจริญรัมย์
๒.๒ พลอากาศตรี สมยศ เติมทองไชย
๒.๓ พลตรี จิรศักดิ์ สนิทมัจโร
๒.๔ พันเอก ณัฐพงศ์ บัวจันทร์
๒.๕ พันเอก ชาญชัย โฉสูงเนิน
๒.๖ พันโท เพื่อชาติ อุไรเลิศ
๒.๗ พันโท ศรัทธา นิลกําแหง
๒.๘ พันตรี กวิน ปราสาทหินพิมาย
๒.๙ พันตรี สมโภชน์ ทรงเจริญ
๒.๑๐ พันตรี บํารุง ศรีช่วย
๒.๑๑ ร้อยเอก เนติ แจ้งใจ
๒.๑๒ ร้อยเอก ชัชพงศ์ ปัญจะมูล
๒.๑๓ ร้อยโท ธนิสร งามพริ้ง
๒.๑๔ ร้อยโท พีระ มงคลชัยพฤกษ์
๒.๑๕ ร้อยโท ไทยธวัช นรชาญ
๒.๑๖ ร้อยโท พัสกร สาระผล
๒.๑๗ ร้อยโท ทยาวัต เอกบูรณะวัฒน์
๒.๑๘ ร้อยโท พรพรหม วงษ์ขํา
๒.๑๙ ร้อยโท นัฐพล กุลทวง
๒.๒๐ ร้อยโท อุกฤษฏ์ จิตต์สว่าง
๒.๒๑ ร้อยโท ธีรเดช สวัสดิเสน
๒.๒๒ ร้อยโท นราธิป เชื้อเมืองพาน
๒.๒๓ ร้อยโท กําภู โชติพฤกษ์ชูกุล
๒.๒๔ ร้อยโท ศิริพงษ์ เอี่ยมแสงศรี
๒.๒๕ ร้อยโท ธนาภัทร ธานีรัตน์
๒.๒๖ ร้อยโท หน่วยรบ มีมงคล
๒.๒๗ ร้อยโท กิตติพล ภูษา
๒.๒๘ ร้อยโท นพณัฐ ชุณหะนันทน์
๒.๒๙ ร้อยโท ณัฐภัทร ริ้วทอง
๒.๓๐ ร้อยโท ชนาธิป ผลปราชญ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

 

 

 


ที่มา มติชนออนไลน์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ