ราชกิจจาฯ ประกาศค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กทม. – บ้านฉาง

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บน ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย “กทม. – บ้านฉาง” พ.ศ. 2564

วันที่ 22 มกราคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง พ.ศ. 2564 ความว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงและสะพาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2534 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิก

(1) กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนบ้านหนองปรือ – บ้านฉาง พ.ศ. 2558

(2) กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนกรุงเทพมหานคร – เมืองพัทยา พ.ศ. 2561

ข้อ 3 ให้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง ตอนกรุงเทพมหานคร – เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางวัว) ทางแยกเข้าชลบุรี ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง ทางแยกเข้าพัทยา และตอนบ้านหนองปรือ – บ้านฉาง รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (บ้านอำเภอ) เป็นทางหลวงที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวง
ข้อ 4 ให้เก็บค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงในข้อ 3 ตามประเภทของยานยนต์และตามอัตราในบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ 5 การใช้ยานยนต์บนทางหลวงตามข้อ 3 ถ้ายานยนต์นั้นจะต้องผ่านสถานที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียม ผู้ใช้ยานยนต์ต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมนั้น และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกบัตรไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงว่าผู้ใช้ยานยนต์นั้นได้เสียค่าธรรมเนียมแล้ว หรือเสียค่าธรรมเนียมผ่านบัตรอัตโนมัติหรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่อธิบดีกรมทางหลวงประกาศกำหนด

ข้อ 6 ในกรณีที่ผู้ใช้ยานยนต์เสียค่าธรรมเนียมโดยวิธีชำระต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รักษาต้นขั้วของบัตรที่ออกให้แก่ผู้เสียค่าธรรมเนียมไว้เป็นหลักฐำนในทางราชการ

ให้ไว้ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม


หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง ตอนบ้านหนองปรือ – บ้านฉาง รวมทางแยกไปบรรจบ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (บ้านอำเภอ) ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนบ้านหนองปรือ – บ้านฉาง พ.ศ. 2558 ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว และเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายเดียวกับทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนกรุงเทพมหานคร – เมืองพัทยา ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนกรุงเทพมหานคร – เมืองพัทยา พ.ศ. 2561 สมควรปรับปรุงกฎกระทรวงทั้งสองฉบับดังกล่าวรวมเป็นฉบับเดียวกัน และกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ให้สอดคล้องกับการควบคุมการเข้าออกทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ในตำแหน่งที่ได้จัดทำไว้ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้