ศบค. เผย “ดอนเมือง-บางกะปิ” ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยน้อยที่สุด

หน้ากากอนามัย (2)

ศบค. รายงานผลสำรวจจาก AiMASK พบ “ดอนเมือง-บางกะปิ” ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยจำนวนน้อยที่สุด

วันที่ 31 มกราคม 2564 แพทย์หญิงพรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) กล่าวว่า สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้นำระบบ AiMASK ที่เป็นปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับกล้อง CCTV เพื่อประเมินการสวมหน้ากากอนามัยของคนไทยในแต่ละพื้นที่ นำร่องในกรุงเทพมหานคร (กทม.)

ผลรายงานของ AiMASK หากขึ้นสีแดง หมายถึงการไม่สวมหน้ากากอนามัย สีเหลือง คือสวมไม่ถูกต้อง สวมไว้ใต้คาง หรือคล้องสายไว้แต่ไม่สวมปิดจมูกปาก และ สีเขียว สวมหน้ากากอนามัยถูกต้อง

พญ.พรรณประภา กล่าวว่า การประเมินระหว่างวันที่ 21-27 มกราคม ใน 15 เขต พบว่า ดอนเมือง เป็นสีแดง หมายถึงสวมหน้ากากอนามัยน้อยว่าร้อยละ 90 เมื่อเทียบกับเขตอื่น ๆ

รองลงมาคือ บางกะปิ ภาพรวมการสวมหน้ากากอนามัยใน กทม. พบว่า การสวมอย่างถูกต้องร้อยละ 97.5 สวมไม่ถูกต้องร้อยละ 1.42 และไม่สวมหน้ากากอนามัยร้อยละ 1.05

อย่างไรก็ตาม ต้องขอเน้นย้ำการสวมหน้ากากอนามัย ให้ถูกต้องเสมอ ปิดปาก จมูกและคาง

พญ.พรรณประภา กล่าวว่า การสำรวจซุปเปอร์โพล เรียนอย่างไรให้ห่างไกลโควิด-19 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า การไปเรียนที่โรงเรียนเสี่ยงต่อการติดเชื้อ แต่จะเสี่ยงน้อยลงหากเรียนแบบผสมผสานหรือระบบออนไลน์ ดังนั้น จึงมีการเสนอทางเลือก 3 มาตรการ คือ

1.จำแนกรูปแบบการเรียนกลุ่มเด็กเล็กและเด็กโต เพื่อกำหนดมาตรการต่างกัน เน้นยกระดับในกลุ่มเด็กเล็ก เพราะความสามารถในการดูแลตัวเองน้อยกว่าเด็กโต

2.เคร่งครัดควบคุมการระบาดในระดับสูงสุดไว้ก่อน แนะนำการเรียนออนไลน์ที่บ้านหรือสถานที่เหมาะสมอื่นๆ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ปกครอง

3.เรียนแบบผสมผสาน เรียนออนไลน์ที่บ้านและเรียนในสถานศึกษาสลับกันไป โดยคิดว่าทางเลือกนี้จะดีที่สุด เพื่อลดความเสี่ยง รวมถึงผ่อนปรนผลกระทบต่อผู้ปกครองและสถานศึกษา

“ข้อเสนอที่น่าพิจารณาอีกประการคือ แต่ละสถาบันหรือเขตการศึกษา ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินใจ แสดงความเห็นต่อผลกระทบจากรูปแบบการศึกษาว่าเรียนอย่างไร ห่างไกลโควิด ให้เหมาะกับแต่ละพื้นที่” พญ.พรรณประภา กล่าว