โปรดเกล้าฯพระราชทานยศ ‘ภัทรียา สิริวชิรภักดิ์’ เป็นพันตรีหญิง พร้อม 6 นายทหาร

ราชกิจจานุเบกษา-ศาลล้มละลายกลาง

โปรดเกล้าฯพระราชทานยศ ‘ภัทรียา สิริวชิรภักดิ์’ เป็นพันตรีหญิง พร้อม 6 นายทหาร

วันที่่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร มีรายละเอียดระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จ่านวน 7 นาย ดังนี้

1. ว่าที่ พันเอก ปรัชญา อัมพรพงศ์ เป็นพันเอก
2. ว่าที่ พันตรี วรวิทย์ ถินสูงเนิน เป็นพันตรี
3. ว่าที่ พันตรีหญิง ภัทรียา สิริวชิรภักดิ์ เป็นพันตรีหญิง
4. ว่าที่ พันตรีหญิง ถวิล ภาคีเวช เป็นพันตรีหญิง
5. ว่าที่ ร้อยเอก ดำรงค์ กะการดี เป็นร้อยเอก
6. ว่าที่ ร้อยโท สมโภชน์ โนรินทร์ เป็นร้อยโท
7. ว่าที่ ร้อยโท จักรกริศน์ ทิพย์ทอง เป็นร้อยโท

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 2 ลำดับที่ 5 ถึงลำดับที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563 ลำดับที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พุทธศักราช 2563 ลำดับที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563
ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

อ่านประกาศฉบับเต็ม 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ