“นักการเมือง” บุคคลกลุ่มสุดท้ายที่ได้ฉีด “วัคซีนโควิด” นิด้าโพลเผย

วัคซีนโควิด

นิด้าโพล เผยผลสำรวจพบ “นักการเมือง” เป็นบุคคลกลุ่มสุดท้ายที่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ก่อนประเทศไทยจะนำเข้า “วัคซีนโควิด-19” ในเดือนกุมภาพันธ์ โดยจะฉีดให้ “บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า” ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นกลุ่มแรกตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุด ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้ใครก่อนดี”

ผลสำรวจจากคำถามที่ว่า “กลุ่มอาชีพที่ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นกลุ่มเป้าหมายแรก” พบว่า

 • กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ การสาธารณสุข : ร้อยละ 40.48
 • กลุ่มผู้รับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน : ร้อยละ 14.41
 • กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ : ร้อยละ 8.87
 • เริ่มทุกกลุ่มอาชีพพร้อม ๆ กัน : ร้อยละ 7.59
 • กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านการเดินทางและขนส่งทุกชนิด : ร้อยละ 5.29
 • กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา : ร้อยละ 4.93
 • กลุ่มเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ : ร้อยละ 4.85
 • กลุ่มข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ : ร้อยละ 4.38
 • กลุ่มพนักงานบริษัทเอกชน : ร้อยละ 3.82
 • กลุ่มพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน : ร้อยละ 3.49
 • กลุ่มเกษตรกร ประมง : ร้อยละ 1.4
 • กลุ่มนักการเมือง : ร้อยละ 0.48

ทั้งนี้ “นิด้า” ได้ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,318 หน่วยตัวอย่าง