ปปง. ประกาศพื้นที่ฉุกเฉิน ชายแดนใต้ เสี่ยงฟอกเงิน-ก่อการร้าย

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศสำนักนายกฯ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ปปง.กำหนดพื้นที่ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดชายแดนใต้ มีความเสี่ยงสูงด้านฟอกเงิน-ก่อการร้าย

วันที่ 16 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง พื้นที่ที่สำนักงาน ปปง. พิจารณาให้มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ประกาศดังกล่าว ระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 วรรคสาม แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ.2563 และข้อ 3 (2) 2) แห่งประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ถือว่าพื้นที่หรือเขตท้องถิ่นที่ที่อยู่ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน อันเกี่ยวเนื่องกับปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ราชกืจจา