ราชกิจจาฯ ประกาศ แบงก์ชาติคลอดเกณฑ์ สินเชื่อที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ

ราชกิจจา

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเรื่อง ธนาคารแห่งประเทศไทยคลอดเกณฑ์ สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ

วันที่ 9 เมษายน 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส.2/2564 เรื่องการให้สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุ โดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (Reverse Mortgage) ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เหตุผลในการออกประกาศการให้สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุโดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (ReverseMortgage)

เป็นมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุมาตรการหนึ่ง ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นธนาคารนำร่องในการให้สินเชื่อดังกล่าว เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศในระยะต่อไป การให้สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุโดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันเป็นธุรกรรมสินเชื่อรูปแบบใหม่ ที่มีลักษณะแตกต่างจากสินเชื่อทั่วไป กล่าวคือ เป็นธุรกรรมสินเชื่อที่ให้กับผู้กู้ที่เป็นผู้สูงอายุเช่นผู้ที่เกษียณอายุจากการทำงานโดยนำที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของตนและปลอดภาระหนี้มาเป็นหลักประกัน

ในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อเพิ่มเงินได้ในการดำรงชีพ ซึ่งจำนวนเงินที่ผู้กู้จะได้รับขึ้นอยู่กับอายุของผู้กู้มูลค่าของที่อยู่อาศัย และอัตราดอกเบี้ย โดยผู้กู้จะได้รับเงินให้สินเชื่อในลักษณะทยอยรับเป็นงวดจนกว่าผู้กู้จะเสียชีวิตหรือครบกำหนดอายุสัญญาสินเชื่อ ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้ และในระหว่างที่ผู้กู้ยังไม่เสียชีวิตหรือสัญญายังไม่ครบกำหนดนั้น ผู้กู้ยังคงมีกรรมสิทธิ์และสามารถอาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยที่นำมาเป็นหลักประกันดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องชำระคืนสินเชื่อ จนกว่าผู้กู้จะเสียชีวิตหรือครบกำหนดอายุสัญญาสินเชื่อแล้วแต่กรณี

ด้วยลักษณะดังกล่าวข้างต้นการให้สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุโดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน จึงก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งต่อสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เป็นผู้ให้กู้และผู้สูงอายุที่เป็นผู้กู้แตกต่างจากสินเชื่อทั่วไป ดังนั้นเพื่อให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจมีการบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุ โดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันอย่างเหมาะสม

ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้สินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุ โดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันเพื่อให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจถือปฏิบัติให้สอดคล้องกันตามหลักเกณฑ์ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยและแนวนโยบายที่เกี่ยวข้อง

เช่นการจัดทำนโยบายการให้สินเชื่อการวิเคราะห์สินเชื่อการจัดชั้น และกันเงินสำรองการดำรงเงินกองทุนการเรียกเก็บดอกเบี้ย และค่าบริการต่าง ๆ และการรับรู้รายได้ นอกจากนี้สถาบันการเงินเฉพาะกิจควรให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภค โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอสินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุ โดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันควรมีความรู้ความเข้าใจในสินเชื่อดังกล่าว และนำเสนอหรือสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้กู้เกี่ยวกับลักษณะของสินเชื่อความเสี่ยงและสิทธิในกรณีต่าง ๆ อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้กู้สามารถตัดสินใจได้ตรงตามความต้องการและความเสี่ยงที่ตนสามารถ

คลิกอ่านประกาศฉบับเต็มที่นี่

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ