มหาดไทยเดินหน้าตลาดประชารัฐ สั่งทุกจังหวัดเร่งสนองนโยบายรัฐบาล ลงทะเบียน10 พ.ย.นี้

วันนี้ (3 พ.ย. 60) ที่กระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ โดยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขายให้มีพื้นที่ค้าขาย เป็นการเพิ่มโอกาสและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

สำหรับการเปิดลงทะเบียนผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัด มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ โดยเป็นศูนย์รับลงทะเบียนผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการ ในระหว่างวันที่ 10–30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ และให้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่กำกับดูแลตลาดในแต่ละประเภท จัดเจ้าหน้าที่มาให้ข้อแนะนำกับประชาชนที่จะมาลงทะเบียนร่วมโครงการฯ และให้ทุกจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐประจำจังหวัด เพื่อทำหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการ และแผนการดำเนินงานของตลาดประชารัฐในระดับจังหวัด รวมถึงการคัดเลือกผู้ลงทะเบียนผู้ประกอบการเพื่อจัดสรรให้เหมาะสมกับประเภทของตลาดและสินค้าที่จะนำมาจำหน่าย และตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามกติกาเงื่อนไขของตลาดประเภทนั้นๆ พร้อมทั้งให้จังหวัดจัดทำแผนและดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการตลาดประชารัฐในพื้นที่ เพื่อสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบอาหาร และผู้ค้าหาบเร่แผงลอย เพื่อเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐตามนโยบายของรัฐบาล

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ กระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในสังกัด จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นโยบายสำคัญที่ต้องดำเนินการให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยทำงานบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชน และเพื่อให้ได้รับบริการและเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเสมอภาค ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ตลาดประชารัฐ www.market.moi.go.th