ราชกิจจา ประกาศ กรรมการเฉพาะกิจการแพทย์ สาธารณสุข เลขา สมช. เป็นประธาน

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม

กก.เฉพาะกิจบูรณาการแพทย์-สาธารณสุข “เลขาฯ สมช.” เป็นประธาน “อนุทิน-สาธิต” ที่ปรึกษา

วันที่ 5 พ.ค. 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 7/2564 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการบูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

มีองค์ประกอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ปรึกษา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ปรึกษา

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประธานกรรมการ

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองประธานกรรมการ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ

กรรมการ ประกอบด้วย อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการแพทย์  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อธิบดีกรมสุขภาพจิต อธิบดีกรมอนามัย ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เสนาธิการทหาร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน

อธิบดีกรมควบคุมโรค กรรมการและเลขานุการ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และอำนาจ

(1) บูรณาการ ขับเคลื่อน เร่งรัด และติดตามการปฏิบัติงาน การใช้อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและพนักงานเจ้าหน้าที่ในภารกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาง มาตรการและหลักเกณฑ์การใช้อำนาจหน้าที่ ที่รัฐบาล นายกรัฐมนตรี หรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิต-19 กำหนด

(2) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการที่เกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด หรือเพื่อดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19


(3) ตรวจสอบและรายงานปัญหา อุปสรรค หรือข้อขัดข้องที่ส่งผลกระทบสำคัญในการปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อนายกรัฐมนตรีหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เป็นไปตามคำสั่งนี้ใด้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

(5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 มอบหมายเพื่อให้การปฏิบัติงานของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 มีความเป็นเอกภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงขึ้น

โดยคำสั่งดังกล่าวมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ