ศาลสั่งยกเลิกประนอมหนี้และพิพากษาให้ “ภัค เพ็งดิษฐ์” ล้มละลาย

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศราชกิจจาฯ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ศาลสั่งยกเลิกการประนอมหนี้ของนางภัค เพ็งดิษฐ์ และพิพากษาให้จำเลยล้มละลาย

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องศาลสั่งยกเลิกการประนอมหนี้ของ นางภัค เพ็งดิษฐ์ และพิพากษาให้จำเลยล้มละลายในคดีหมายเลขแดงที่ ล.1140/2557 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 5 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ว่าศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ก่อนล้มละลายของ นางภัค เพ็งดิษฐ์ จำเลย เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 แล้วนั้น

บัดนี้ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งยกเลิกการประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย และพิพากษาให้นางภัค เพ็งดิษฐ์ จำเลย ล้มละลาย ตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2563 แล้ว

เพราะฉะนั้นให้เจ้าหนี้ทั้งหลายยื่นคําขอรับชําระหนี้ที่จําเลยได้กระทําขึ้นในระหว่างวันที่ศาลได้มีคําสั่งเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ก่อนล้มละลายจนถึงวันที่ศาลพิพากษาให้จําเลยล้มละลาย ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคําคู่ความ กรมบังคับคดี 189/1 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ภายในกําหนดเวลา 2 เดือน นับแต่วันโฆษณาคําสั่งนี้ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กําหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ซึ่งตรวจได้จากเว็บไซต์ www.ratchakitcha.soc.go.th

Advertisment