ราชกิจจาฯประกาศเพิ่มตำแหน่ง จนท.รัฐ ยื่นบัญชีทรัพย์สิน มีผลอีก 30 วัน

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศราชกิจจาฯ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เพิ่มตำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐ “องค์การมหาชน” รวม 136 ตำแหน่งยื่นบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน ต่อ ป.ป.ช. มีผลเมื่อพ้นกำหนด 30 วัน 

วันที่ 14 กันยายน 2564 ที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง กำหนดของตำแหน่งของผู้ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 102 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2564

ประกาศดังกล่าวระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 102 พ.ศ.2561

โดยกำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อให้การประกาศกำหนดตำแหน่งดังกล่าวสอดคล้องตามกฎหมาย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 มาตรา 28 (3) ประกอบมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงออกประกาศไว้

นอกจากนี้ ราชกิจจานุเบกษา ยังเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 103 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564


ประกาศดังกล่าวระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 103 พ.ศ.2561

โดยกำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อให้การประกาศกำหนดตำแหน่งดังกล่าวสอดคล้องตามกฎหมาย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 มาตรา 28 (3) ประกอบมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงออกประกาศไว้

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวทั้ง 2 ฉบับ มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ