โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งปลัดมหาดไทย-ผู้ว่าฯ 31 ราย

พระบรมราชโองการ-ราชกิจจาฯ

ราชกิจจาฯ ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการกระทรวงมหาดไทย 28 ราย สลับผู้ว่าฯ 3 จังหวัด แต่งตั้งปลัด กทม.คนใหม่

วันที่ 15 กันยายน 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี วานนี้ (15) แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ในตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย จนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 28 ราย ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โยกย้ายผู้ว่าราชการ 3 จังหวัด รวมถึงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

แต่งตั้งข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 28 ราย

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 28 ราย ดังนี้

  1. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
  2. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
  3. นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ พ้นจากตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
  4. นายสมคิด จันทมฤก พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
  5. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ สำนักงานปลัดกระทรวง
  6. นายรังสรรค์ ตันเจริญ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท สำนักงานปลัดกระทรวง
  7. นายไกรสร กองฉลาด พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวง
  8. นายภาสกร บุญญลักษม์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย สำนักงานปลัดกระทรวง
  9. นายประจญ ปรัชญ์สกุล พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวง
  10. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด สำนักงานปลัดกระทรวง
  11. นายชาธิป รุจนเสรี พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
   และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม สำนักงานปลัดกระทรวง
  12. นายวิเชียร จันทรโณทัย พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวง
   และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวง
  13. นายชยันต์ ศิริมาศ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานปลัดกระทรวง
   และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานปลัดกระทรวง
  14. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง สำนักงานปลัดกระทรวง
   และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี สำนักงานปลัดกระทรวง
  15. นายเสถียร เจริญเหรียญ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวง
  16. นายนิพันธ์ บุญหลวง พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี สำนักงานปลัดกระทรวง
  17. นายวีระชัย นาคมาศ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานปลัดกระทรวง
  18. นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร สำนักงานปลัดกระทรวง
  19. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
   และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  20. นายภิรมย์ นิลทยา พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
   และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา สำนักงานปลัดกระทรวง
  21. นายภูสิต สมจิตต์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
   และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานปลัดกระทรวง
  22. นายสิธิชัย จินดาหลวง พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานปลัดกระทรวง
   และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง สำนักงานปลัดกระทรวง
  23. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
   และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร สำนักงานปลัดกระทรวง
  24. นายเจษฎา จิตรัตน์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส สำนักงานปลัดกระทรวง
   และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา สำนักงานปลัดกระทรวง
  25. นายปริญญา โพธิสัตย์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
   และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว สำนักงานปลัดกระทรวง
  26. นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
   และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานปลัดกระทรวง
  27. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร สำนักงาน
   ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย สำนักงานปลัดกระทรวง
  28. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก สำนักงานปลัดกระทรวง
   และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

โปรดเกล้าฯ โยกย้ายผู้ว่าฯ 3 จังหวัด

นอกจากนี้ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด 3 ราย ดังนี้

  1. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
  2. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
  3. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2564


โปรดเกล้าแต่งตั้ง “ขจิต ชัชวานิชย์” เป็นปลัด กทม.

นอกจากนี้ ยังมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายขจิต ชัชวานิชย์ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดกรุงเทพมหานคร พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 5 ราย ดังนี้

  1. นายเฉลิมพล โชตินุชิต พ้นจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
  2. นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม พ้นจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
  3. นายณรงค์ เรืองศรี พ้นจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
  4. นายแสนยากร อุ่นมีศรี พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
  5. นางอณุสรา ชื่นทรวง พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม

ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ