คนพิการสิทธิประกันสังคม เข้าโรงพยาบาลตามสิทธิที่เลือกได้

ภาพ Pixabay

ประกันสังคมแจงคนพิการที่เลือกใช้สิทธิการรักษาพยาบาลในระบบประกันสังคม (สปส.) ได้รับความสะดวก สามารถเข้ารับบริการรักษา ณ สถานพยาบาลตามสิทธิที่เลือกไว้ได้ เลขาธิการประกันสังคม ย้ำ สามารถแจ้งเปลี่ยน สถานพยาบาลได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการให้ความช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับความสะดวกตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมว่า คนพิการในระบบประกันสังคมสามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ได้ อีกทั้งยังได้รับสิทธิประโยชน์ในระบบประกันสังคมครบถ้วนเหมือนเดิม ได้แก่ เงินค่าทดแทนการขาดรายได้ กรณีพักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์ กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์บุตร ว่างงาน และชราภาพ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่สำนักงานประกันสังคมประกาศกำหนด นอกจากนี้ ผู้พิการสามารถยื่นเรื่องเพื่อเปลี่ยนแปลงสิทธิการรักษาพยาบาล ระหว่างสิทธิบัตรทองกับสิทธิประกันสังคม หรือเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลได้ ณ สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปีเลขาธิการ สปส. กล่าวในตอนท้ายว่า สิทธิการรักษาพยาบาลในระบบประกันสังคม เมื่อเลือกแล้ว สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เลือกไว้ได้ทันทีโดยเริ่มใช้สิทธิได้ ตั้งแต่วันที่ 1 และ 16 ของเดือน นับแต่วันที่มายื่นเรื่อง ทั้งนี้หากคนพิการที่ถูกโอนสิทธิไปหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงสิทธิการรักษา จะถือว่าคนพิการประสงค์จะใช้สิทธิบัตรทอง และกรณีที่ใช้สิทธิบัตรทองจะต้องรับบริการในหน่วยบริการของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ยกเว้น กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป สำนักงานประกันสังคมยังคงมุ่งมั่นและดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน และนโยบายของกระทรวงแรงงาน ที่ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริม ให้คนทุกกลุ่มในสังคมได้มีอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการ ให้มีความทัดเทียมกันในทุกๆ สิทธิ อันส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ