โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น 19 ราย

พระบรมราชโองการ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น 19 ราย

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองชั้นต้นตำแหน่งตุลาการศาลปกครองกลาง จำนวน 19 ราย ดังนี้

1. นางเดือนรุ่ง สถิตย์ชัยวัฒนา

2. นางสาววรดนู วิจาระนันท์

3. นางสาวศุภกานต์ เหรียญรักวงศ์

4. นางนพเก้า คชวรรณ์

5. นางสาวมณธิรา โสภณ

6. นายรุ่งโรจน์ คำตา

7. นายชัยภัทร ทั่งทอง

8. นายวิทยา ฝั้นคำอ้าย

9. นายสรรเพชญ ชัยจินดา

10. นายเยี่ยม อรุโณทัยวิวัฒน์

11. นายธีระ เดชขำ

12. นายจิรัฏฐ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

13. นายนิติศักดิ์ นลินธนทรัพย์

14. นายทรงพล บุญมา

15. นายชาญวิทย์ ชัยกันย์

16. นายสหโรจน์ เดชตยกุล

17. นายสุรเขต อินจับ

18. นายสุริยา วรรณวิเศษ

19. นางสาวรัตนลักษณ์ นาถนิติธาดา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป


แต่งตั้งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น