วัคซีนโมเดอร์นา 1 ล้านโดส จากสหรัฐฯ ถึงไทยแล้ว

โมเดอร์นา 1 ล้านโดส จากสหรัฐ

วัคซีนโมเดอร์นา 1 ล้านโดส สหรัฐฯ บริจาคให้ไทย ถึงแล้ว วันนี้ (22 พ.ย.) 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ที่เฟซบุ๊กเพจ U.S. Embassy Bangkok แจ้งว่า วัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 1 ล้านโดส ที่สหรัฐอเมริกามอบให้ประเทศไทยถึงแล้ว

ก่อนหน้านี้ (10 พ.ย.) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า วัคซีนโมเดอร์นา ที่สหรัฐฯ บริจาคให้ไทยเป็นรูปแบบสัญญารัฐต่อรัฐ หรือ US Department of Health and Human Services กับกรมควบคุมโรค ซึ่งต้องลงนามร่วมกับบริษัทผู้ผลิตวัคซีนด้วย โดยมีสาระสำคัญ ห้ามนำวัคซีนบริจาคไปแสวงหาผลประโยชน์ เช่น ต้องไม่มีการนำไปจำหน่ายต่อ

นอกจากนี้ ถ้าหากวัคซีนบริจาคก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้รับวัคซีน ภาครัฐจะต้องให้การดูแลรักษาโดยไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบ รวมถึงการชดเชยเยียวยาตามระเบียบที่กำหนด

“การบริจาควัคซีนจากประเทศใดให้กับอีกประเทศหนึ่ง จะไม่ดำเนินการผ่านเอกชน เพราะไม่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ทั้งยังไม่สามารถกำกับติดตามและรับผิดชอบผลกระทบได้อย่างครบถ้วน ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติสากลเกี่ยวกับวัคซีนบริจาคที่หน่วยงานสาธารณสุขประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกยึดถือปฏิบัติ นับตั้งแต่เริ่มมีวัคซีนโควิด-19 การรับวัคซีนบริจาคจึงเป็นภารกิจของหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ในการปกป้องสุขภาพอนามัยของประชาชน ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายโดยตรง”