หนังโป๊เสรี: นิด้าโพลเผย 62% ไม่เห็นด้วย หวั่นเด็กหมกมุ่น ไทยเป็นเมืองพุทธ

เผยผลสำรวจเรื่องหนังโป๊เสรี
ภาพจาก Pixabay

นิด้าโพลเผยผลสำรวจเรื่อง “หนังโป๊เสรี จะเอาหรือไม่” ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยเลย ชี้ทำให้เด็กหมกมุ่นเรื่องเพศ ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธจึงขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของประเทศ หวั่นเกิดปัญหาอาชญากรรม ล่วงละเมิดทางเพศเพิ่มมากขึ้น

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “หนังโป๊เสรี จะเอาหรือไม่” ซึ่งทำการสำรวจระหว่าง วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,315 หน่วยตัวอย่าง

โดยประเด็นเกี่ยวกับข้อเสนอให้สามารถผลิตหนังโป๊ได้อย่างเสรี การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของนิด้าโพล สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงการเคยดูหนังสือโป๊ของประชาชน พบว่า

  • ร้อยละ 54.14 ระบุว่า ไม่เคยดู
  • ร้อยละ 45.78 ระบุว่า เคยดู
  • ร้อยละ 0.08 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

สำหรับการเคยดูหนังโป๊ของประชาชน พบว่า

  • ร้อยละ 56.50 ระบุว่า เคยดู
  • ร้อยละ 43.50 ระบุว่า ไม่เคยดู

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อข้อเสนอให้สามารถผลิตหนังโป๊ได้อย่างเสรี พบว่า


  • ร้อยละ 62.89 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะส่งผลเสียต่อเด็กและเยาวชน ทำให้หมกมุ่นกับเรื่องเพศมากจนเกินไป ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธจึงขัดต่อศีลธรรม อันดีงามของประเทศ อาจทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรม และการล่วงละเมิดทางเพศเพิ่มมากขึ้น
  • ร้อยละ 14.15 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ อาจส่งผลเสียต่อเด็กและเยาวชน ยากต่อการควบคุม อาจเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบ ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธจะให้เปิดเสรีเลยไม่ได้ ขณะที่บางส่วนระบุว่า ควรมีขอบเขต เช่น การจำกัดช่วงอายุ
  • ร้อยละ 12.55 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะ ยุคสมัยใหม่ให้การยอมรับเป็นเรื่องปกติธรรมชาติของมนุษย์ และเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่สามารถทำได้
  • ร้อยละ 7.98 ระบุว่า เห็นด้วยมาก เพราะ สังคมปัจจุบันเปิดกว้างยอมรับเรื่องเหล่านี้ เป็นเรื่องปกติธรรมชาติของมนุษย์ เป็นการสร้างอาชีพและรายได้ ขณะที่บางส่วนระบุว่า ถึงไม่เปิดเสรี ก็มีการลักลอบผลิตอยู่ดี
  • ร้อยละ 2.43 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ