ประกาศห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป วิ่งบนถนนบางสายช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

ราชกิจจาฯ-ประกาศราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินในถนนบางสายช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 ระหว่าง 31 ธ.ค. 64 ถึง 3 ม.ค. 65

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินในถนนบางสายช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 พ.ศ. 2564 ความว่า ด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2565 เป็นวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันตั้งแต่วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึงวันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2564 (รวม 4 วัน)

ซึ่งจะมีประชาชนใช้รถใช้ถนน เดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาด้านการจราจร และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการจราจร จึงจำเป็นต้องออกประกาศข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินในถนนบางสาย เพื่อให้เหมาะสมกับการจัดการจราจรในช่วงเทศกาลดังกล่าว

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 139 (1) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ประกอบกับคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 528/2562 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้า เจ้าพนักงานจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังนี้ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินในถนนบางสายช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2565 พ.ศ. 2564”

ข้อ 2 กำหนดการห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินรถบนถนนบางสาย ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 และตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2564 ถึงวันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 ทั้งขาขึ้นและขาล่องในถนน ดังต่อไปนี้

2.1 ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 99+800 ถึงกิโลเมตรที่ 106+150 ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 7 กิโลเมตร

2.2 ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 332 ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ถึงกิโลเมตรที่ 347 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทาง 15 กิโลเมตร

2.3 ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 15+600 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ถึงกิโลเมตรที่ 102 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 87 กิโลเมตร

2.4 ถนนรังสิโยทัย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 0+000 ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ถึงกิโลเมตรที่ 7 ตำบลบางม่วง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทาง 7 กิโลเมตร

2.5 ถนนกบินทร์บุรี – ปักธงชัย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304) ตั้งแต่กิโลเมตร ที่ 165 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ถึงกิโลเมตรที่ 222 ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 57 กิโลเมตร

2.6 ถนนบุรีรัมย์ – อรัญประเทศ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 71 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ถึงกิโลเมตรที่ 83 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 12 กิโลเมตร

2.7 ถนนเลี่ยงเมืองสระบุรีฝั่งตะวันตก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 362) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 0+000 ถึงกิโลเมตรที่ 9+288 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 9 กิโลเมตร

ข้อ 3 ในกรณีรถบรรทุกบางประเภทที่มีความจำเป็นต้องเดินรถในถนนดังกล่าวข้างต้น ในช่วงเวลาดังกล่าว ภายในจังหวัดเดียวกัน ให้หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดนั้น ๆ เป็นผู้มีอำนาจ พิจารณาอนุญาต หากเป็นการขอเดินรถผ่านหลายจังหวัดที่อยู่ในเขตอำนาจรับผิดชอบของตำรวจภูธร ภาคเดียวกัน ให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคนั้น ๆ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต

ในกรณีที่การขอเดินรถตามวรรคหนึ่ง อยู่ในเขตอำนาจรับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค ตั้งแต่สองภาคขึ้นไป ให้ยื่นขออนุญาตต่อผู้บังคับการตำรวจทางหลวง เพื่อพิจารณามีความเห็นเสนอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพิจารณาอนุญาต

ข้อ 4 นับแต่วัน เวลา ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิก กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ไว้เป็นการชั่วคราว


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ