สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ 2565

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระรูปพร้อมลายพระหัตถ์เชิญพระพุทธภาษิตเป็นพระคติธรรม ประทานพรปีใหม่ 2565

วันที่ 25 ธันวาคม 2564 สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เผยแพร่ข้อความระบุว่า เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป พร้อมลายพระหัตถ์เชิญพระพุทธภาษิต เป็นพระคติธรรม ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2565 ว่า “ททํ มิตฺตานิ คนฺถติ ผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้”