กทม. ตรวจศูนย์ EOC ตั้งเป้าเข้าถึงผู้ป่วยภายใน 12 ชั่วโมง

ปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสำนักงานเขตประเวศ (Emergency Operation Center : EOC) ตั้งเป้าเข้าถึงผู้ป่วยภายใน 12 ชั่วโมง

วันที่ 9 มกราคม 2565 นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสำนักงานเขตประเวศ (Emergency Operation Center : EOC) ว่า สืบเนื่องจากเมื่อวานนี้(8 ม.ค.65) กรุงเทพมหานครได้ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสำนักงานเขต (Emergency Operation Center : EOC) ทั้ง 50 เขต

โดยกำหนดให้วันนี้ทุกเขตทำการซักซ้อมการปฏิบัติการตั้งแต่ในช่วงเช้า เพื่อรับทราบถึงกระบวนการรับผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วย การคัดกรองและแยกผู้ป่วย และด้านอื่นๆ รวมทั้งการเตรียมพร้อมรับปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น

สำหรับการตรวจเยี่ยมศูนย์ EOC ที่สำนักงานเขตประเวศ ได้มีการซักซ้อมการปฏิบัติการของผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่เขต ศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ และโรงพยาบาลสิรินธร ในการรับผู้ป่วยเข้ามาในระบบการรักษา และกระบวนการส่งต่อผู้ป่วย มีเป้าหมายให้เข้าถึงผู้ป่วยภายใน 12 ชั่วโมง

โดยจะทำการจับคู่ดูแลกับคลินิกอบอุ่นหรือสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วย ซึ่งเจ้าหน้าที่จะติดต่อกับผู้ป่วยเพื่อประเมินอาการเบื้องต้น หากผู้ติดเชื้อมีอาการไม่รุนแรงรักษาตัวสถานที่แยกกัก (Home Isolation : HI) ในกรณีที่ผู้ติดเชื้อมีอาการเปลี่ยนแปลง จะนำส่งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation : CI) ภายในอีก 12 ชั่วโมงถัดไป หรือส่งไปยังโรงพยาบาลสนาม หรือส่งต่อรักษาในโรงพยาบาลตามระดับความรุนแรงของอาการ


ในส่วนของคนต่างด้าว กทม. ได้จัดเตรียมศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (CI) แยกไว้สำหรับรองรับด้วยเช่นกัน