สภา กทม. เห็นชอบปัดฝุ่นร่างข้อบัญญัติค่าบริการ

กทม.เตรียมแก้ไขกฎหมายค่าบริการให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่เป็นภาระของประชาชน

วันที่ 26 มกราคม 2565 นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์ ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … ได้รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญฯ เนื่องจาก ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครถือปฏิบัติมาเป็นเวลานาน ทำให้ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงการปรับอัตราค่าบริการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันจึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร นี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ตั้งข้อสังเกตหลายประการ อาทิ ควรจัดอบรมข้าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบัญญัติฉบับนี้เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ การยกเว้นหรือลดหย่อนค่าบริการควรให้ในกรณีที่มีความจำเป็น คณะกรรมการฯ ได้กำหนดอัตราค่าบริการสูงสุดของแต่ละรายไว้ในบัญชีอัตราค่าบริการ ส่วนรายละเอียดให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ออกระเบียบ และประเภทบริการพ่นสารกำจัดยุง ควรทยอยปรับเปลี่ยนการใช้เครื่องฉีดพ่นจากเครื่องพ่นหมอกดีเซล เป็นเครื่องพ่นละอองฝอย ชนิด ULV ซึ่งมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพดีกว่าในการกำจัดยุง เป็นต้นนายเชนทร์ กล่าวว่า คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาปรับปรุงร่างข้อบัญญัติฉบับนี้อย่างถี่ถ้วน ทั้งในส่วนของค่าบริการสถานที่ หรืองานบริการอื่น ในส่วนของค่าบริการทางด้านการแพทย์หรือทางด้านการโยธา ซึ่งถือเป็นวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ คณะกรรมการได้นำข้อมูลจากหน่วยราชการอื่น อาทิ กระทรวงสาธารณสุข และกรมโยธาธิการ มาเปรียบเทียบ เพื่อให้อัตราที่กำหนด มีความเป็นมาตรฐาน และสอดคล้องกับความเป็นจริงในสถานการณ์ปัจจุบัน

นอกจากนี้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้ร่วมอภิปรายในญัตติดังกล่าวหลายประเด็น อาทิ ค่าบริการการตัดต้นไม้คณะกรรมการฯ ได้กำหนดหลักการใหญ่แล้ว แต่ยังไม่ได้กำหนดรายละเอียดย่อย ดังนั้นจึงขอให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณากำหนดอัตราที่ไม่เป็นภาระกับประชาชน เนื่องจากกรุงเทพมหานครได้สนับสนุนให้ประชาชนปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว มาอย่างต่อเนื่อง หากการคิดค่าบริการในการตัดต้นไม้อาจไม่เป็นการสนับสนุนนโยบายดังกล่าว ดังนั้นควรคิดค่าบริการที่เหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งการกำหนดค่าบริการให้คำนึงถึงสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน ผู้รับบริการ และกลุ่มเปราะบางด้วย
โดยที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร มีมติเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … และให้เพิ่มข้อสังเกตตามที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้ร่วมกันอภิปราย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ