โปรดเกล้าฯ พระราชทานราชทินนาม 3 รองสมเด็จ

พระบรมราชโองการ-แต่งตั้ง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯพระราชทาน-ราชทินนาม 3 รองสมเด็จ พระมหาโพธิวงศาจารย์ พระพุทธิวงศมุนี และพระวิสุทธาธิบดี

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานราชทินนามพระราชาคณะเจ้าคณะรอง จำนวน 3 รูป ดังนี้

  1. พระมหาโพธิวงศาจารย์ มีราชทินนามว่า พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ ปริยัติกิจวิธานปรีชา ศีลาจารวิมล โสภณธรรมานุสิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสีสถิต ณ วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
  2. พระพุทธิวงศมุนี มีราชทินนามว่า พระพรหมวชิรเจดีย์ ศรีพุทธศาสตรโกศล วิมลพุทธชินราชธำรงวิศิษฎ์ พิพิธศาสนกิจจาทร ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสีสถิต ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดพิษณุโลก
  3. พระวิสุทธาธิบดี มีราชทินนามว่า พระพรหมวชิรมุนี ศรีธรรมสาธก ดิลกปัญญาโกศล วิมลธรรมโวทานธารี ตรีปิฎกบัณฑิต มหำคณิสสร บวรสังฆาราม คามวำสี สถิต ณ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2565

ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน