คมนาคม เร่งเบิกจ่ายงบ 4 เดือนแรกปี65 ยอดเบิก 3.27 หมื่นล้าน

คมนาคมเร่งรัดเบิกจ่ายงบ 4 เดือนแรกปี 65 ยอดเบิก 3.27 หมื่นล้าน คิดเป็น 17.96% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้ประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมีผลการเบิกจ่าย ดังนี้

กระทรวงคมนาคมได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินปี 2565 (8 ส่วนราชการ 5 รัฐวิสาหกิจ) ในภาพรวม จำนวน 208,455.23 ล้านบาท แบ่งเป็น รายจ่ายประจำ 26,076.73 ล้านบาท (ร้อยละ 12.51) และรายจ่ายลงทุน 182,378.50 ล้านบาท (ร้อยละ 87.49) โดยในส่วนของงบรายจ่ายลงทุน ณ สิ้นเดือน ม.ค. 2565 มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 32,752.39 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 17.96 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เมื่อเปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายเงิน ณ สิ้นเดือน ม.ค. 2564 สามารถเบิกจ่ายเงินได้มากขึ้น 13,459.55 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 7.38 ของงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร)

สำหรับการลงนามในสัญญารายจ่ายลงทุน กระทรวงคมนาคมมีรายการที่จะต้องลงนามในสัญญา รายการปีเดียว จำนวน 7,612 รายการ วงเงิน 77,846.70 ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว 5,776 รายการ วงเงิน 51,773.18 ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ครบทุกรายการในเดือน ก.พ. 2565ส่วนรายการผูกพันใหม่ จำนวน 138 รายการ วงเงิน 2,876.06 ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว 20 รายการ วงเงิน 145.21 ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ครบทุกรายการภายในเดือนเมษายน 2565

งบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ปี 2565 (10 รัฐวิสาหกิจ) วงเงินรวม 117,576.61 ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายเงิน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มกราคม 2565) จำนวน 15,734.97 ล้านบาท ซึ่ง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2565 เบิกจ่ายเงินแล้ว 13,566.07 ล้านบาท (ร้อยละ 86.22 ของแผนเบิกจ่ายสะสม) โดยรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผนที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กำชับให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ปี 2565 เร่งรัดการลงนามในสัญญาให้ครบทุกรายการโดยเร็ว และเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล (รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 93 และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 75)


และในส่วนของงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ขอให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจเร่งรัดเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงินในแต่ละเดือน เพื่อที่จะให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล (ร้อยละ 95) ภายในเดือนกันยายน 2565

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ