กปน. ตรวจน้ำ 11 เรือนจำ “ราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

กปน. ตรวจน้ำ 11 เรือนจำ “ราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

การประปานครหลวงตรวจน้ำ 11 เรือนจำสนับสนุน “ราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะโฆษก กปน. กล่าวว่า ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ให้บริการน้ำประปาสะอาดปลอดภัย ควบคุมคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

โดย กปน. ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคภายในเรือนจำและทัณฑสถานในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ สนับสนุนโครงการ “ราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

Advertisement

ซึ่งเป็นโครงการที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานความช่วยเหลือทั้งแก่ผู้ต้องขังและประชาชนทั่วไป ให้สามารถเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข และเพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีน้ำอุปโภค บริโภค ที่สะอาดปลอดภัย และเพียงพอ ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคน

กปน. ดำเนินการในเรือนจำและทัณฑสถานทั้งหมด 11 แห่ง ได้แก่ เรือนจำกลางบางขวาง เรือนจำกลางคลองเปรม เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เรือนจำจังหวัดนนทบุรี เรือนจำกลางสมุทรปราการ เรือนจำพิเศษมีนบุรี เรือนจำพิเศษธนบุรี ทัณฑสถานหญิงธนบุรี ทัณฑสถานหญิงกลาง ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง และทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ซึ่ง กปน. จะลงพื้นที่ตรวจคุณภาพน้ำทั้ง 11 แห่ง ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

Advertisement

ทั้งนี้ กปน. ได้เก็บตัวอย่างน้ำประปาจากก๊อกน้ำต่อตรง ถังพักน้ำ และน้ำดื่มจากเครื่องกรองน้ำ เพื่อนำตัวอย่างน้ำมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพด้านกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย โดยนักวิทยาศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการฝ่ายคุณภาพน้ำ และรายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำให้กับเรือนจำและทัณฑสถาน

พร้อมทั้งแนะนำวิธีดูแลรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบประปาของอาคาร เช่น การล้างทำความสะอาดถังพักน้ำอย่างสม่ำเสมอ การรักษาความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รวมทั้งสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลระบบประปา เพื่อให้น้ำสะอาดปลอดภัยสำหรับอุปโภคและบริโภค มีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาของ กปน. ซึ่งอ้างอิงตามค่าแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO)

Advertisement