กองทุนสื่อเปิดตัวโครงการ คิด ดี ก่อนทำ ใช้ ‘อีโมจิ’ สะท้อนปัญหาสังคม

กองทุนสื่อ เปิดตัวโครงการ คิด ดี ก่อนทำ นำ ‘อีโมจิ’ ผสมผสานเดินเรื่อง หวังสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสะท้อนปัญหาให้ผู้คน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดแถลงข่าว โครงการ “คิด ดี ก่อนทำ” เพื่อส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจ ต่อข่าวลวง ข่าวปลอม ( Fake News ) การประทุษวาจา (Hate Speech) และการกลั่นแกล้งกันในสื่อสังคมออนไลน์ (Cyberbullying) ในรูปแบบ Virtual Event ผ่านทาง เพจเฟซบุ๊ก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดแถลงข่าวโครงการ คิด ดี ก่อนทำ เพื่อสร้างชุดข้อมูลองค์ความรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ประชาชนมีทักษะความรู้ ความเข้าใจต่อข่าวลวง ข่าวปลอม (Fake News) การประทุษวาจา (Hate Speech) และ การกลั่นแกล้งกันในสื่อสังคมออนไลน์ (Cyberbullying)

ดร.ธนกร กล่าวว่า “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีพันธกิจหลัก ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนเข้าใจ เข้าถึง และใช้ประโยชน์จากสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีทักษะในการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ โดยที่ผ่านมา กองทุนได้ดำเนินการเพื่อสร้างมาตรการ ทั้งป้องกัน แก้ไข สร้างองค์ความรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง”

โดยผลงานสื่อประชาสัมพันธ์ทั้ง 3 เรื่อง ที่จะเผยแพร่ต่อจากนี้ มีทั้งสื่อโทรทัศน์ระบบดิจิทัลและสื่อออนไลน์ ผ่านช่องทางของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ‘จุดเด่นคือการนำสัญลักษณ์ อีโมจิ เข้ามาผสมผสานในเรื่องเพื่อสร้างความน่าสนใจจากสัญลักษณ์ การแสดงสีหน้าอาการ พร้อมกับสอดแทรก สะท้อนปัญหา และสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจ’

Advertisment

โดยภายในงาน รศ.พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยนโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.สังกมา สารวัตร อาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมให้เกียรติ เสวนาถึงปัญหา และแนวทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมด้วย