สมัครนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ หมดเขต 18 มี.ค. เช็กขั้นตอน สาขาที่เปิดรับ

นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ
FILE PHOTO

การรถไฟฯ ประกาศรับสมัครนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ปี 2565 รวม 170 อัตรา หมดเขต 18 มี.ค. เผยสาขาวิชาเปิดรับ ขั้นตอนการสมัครสอบ 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนการผลิตบุคลากรคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ รองรับการเติบโตของกิจการการรถไฟฯ ในอนาคต

โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ได้ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2565 ใน 5 สาขาวิชา รวม 170 อัตรา โดยเปิดรับสมัครทั้งบุคคลภายนอกทั่วไปและบุตรพนักงานการรถไฟฯ (ครฟ.) ผ่านทางออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 18 มีนาคม 2565 โดยมีสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

จะเปิดรับสมัครบุคคลที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. หลักสูตร 3 ปี)

 • สาขาวิชาช่างเครื่องกล จำนวน 40 อัตรา
 • สาขาวิชาช่างเทคนิคไฟฟ้ารถจักรและล้อเลื่อน จำนวน 40 อัตรา
 • สาขาวิชาช่างอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม จำนวน 30 อัตรา
 • สาขาวิขาช่างโยธาจำนวน 30 อัตรา

2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

 • เปิดรับนักเรียนสาขาวิชาการจัดการเดินรถ จำนวน 30 อัตรา โดยคุณสมบัติต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวซ. หลักสูตร 3 ปี) ในประเภทวิชาพาณิชยกรรมทุกสาขาวิชา หรือบุคคลที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6)

ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าสมัครสอบ ต้องเป็นเพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่กำหนด

ขั้นตอนสมัครสอบนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ

 • เข้าสู่เว็บไซต์ https://admission.schoolconnex.app/RTS/year/2565
 • เลือกหัวข้อ “รับสมัคร นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ รุ่นที่ 63”
 • เลือกสาขาวิชาที่ต้องการ เพื่อลงทะเบียน กรอกข้อมูลของผู้สมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
 • จากนั้นรอขั้นตอนการอนุมัติ ซึ่งผู้สมัครสามารถติดตามสถานะได้ในหัวข้อสถานะการสมัคร
 • ชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ อัตรา 300 บาทต่อคน ผ่านทางโมบายแบงกิ้ง หรือ พร้อมเพย์
 • รอการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและเลขประจำตัวสอบอีกครั้ง

นายเอกรัช กล่าวว่า ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทียบเท่าหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยไม่มีข้อผูกพันการบรรจุเข้าทำงานกับการรถไฟฯ ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองติดตามประเมินผลการฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ โทรศัพท์หมายเลข 08 1642 5010 และ 0 2621 8701 ต่อ 8215756 , 8215757