ราชกิจจาฯประกาศ ยกเลิกเส้นทางรถเมล์ 324 สาย กทม.-จังหวัดต่อเนื่อง

ราชกิจจานุเบกษาฯ-ประกาศราชกิจจาฯ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ยกเลิกเส้นทางบริการรถเมล์ 324 สาย ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 2168 (พ.ศ.2564) เรื่อง ยกเลิกเส้นทางสําหรับการขนส่งประจําทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จํานวน 324 เส้นทาง

ประกาศดังกล่าวระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1950 (พ.ศ. 2552) ประกาศ ณ วันที่ 27 พ.ย.2552 กําหนดเส้นทางสําหรับการขนส่งประจําทางด้วยรถโดยสารหมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จํานวน 152 เส้นทาง

และมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในการประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 15 ก.ย.2558 ได้กําหนดเส้นทางสําหรับการขนส่งประจําทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จํานวน 172 เส้นทาง นั้น

คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เส้นทางจํานวน 324 เส้นทางดังกล่าวข้างต้นหมดความจําเป็นสําหรับการขนส่งประจําทางด้วยรถโดยสาร

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 19 (2) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ประกอบกับมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 24 ก.พ.2564 จึงให้ยกเลิกเส้นทางรถโดยสารประจําทาง หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จํานวน 324 เส้นทาง ดังต่อไปนี้ (ภาพด้านล่าง)

อ่านประกาศฉบับเต็ม