โปรดเกล้าฯ พลตรีชรัติ อุ่มสัมฤทธิ์ กลับเข้ารับราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

พระบรมราชโองการ-แต่งตั้ง

โปรดเกล้าฯ ให้ พล.ต.ชรัติ อุ่มสัมฤทธิ์ กลับเข้ารับราชการสนองพระเดชพระคุณ ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

วันที่ 2 มีนาคม 2565 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารกลับเข้ารับราชการ โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ มีเนื้อหาดังนี้

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรีชรัติ อุ่มสัมฤทธิ์ นายทหารนอกกอง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กลับเข้ารับราชการสนองพระเดชพระคุณ ในตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก (อัตรา พลตรี) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565

ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565