กทม. เปิดศูนย์บริการสาธารณสุข 51 จตุจักร รักษาประชาชนพื้นที่ใกล้เคียง

กทม. ดีเดย์เปิดศูนย์บริการสาธารณสุข 51 จตุจักร แห่งใหม่ ขยายพื้นที่กว้างกว่าเดิม รองรับการใช้บริการสาธารณสุขเพิ่มขึ้น

วันที่ 23 มีนาคม 2565 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ปัจจุบัน กทม. มีศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง เป็นหน่วยปฐมภูมิ ตั้งกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ เพื่อให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน

สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข 51 จตุจักร เดิมตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดไผ่ตัน เขตพญาไท ซึ่งเป็นอาคาร 3 ชั้นขนาดเล็ก ทำให้มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ใช้สอย ไม่สามารถเพิ่มกิจกรรมการให้บริการ และรองรับประชาชนที่มารับบริการจำนวนมากไม่ได้

ต่อมาในปี 2557 กรมธนารักษ์ได้พิจารณาอนุญาตให้ กทม. ใช้ประโยชน์บนที่ดินราชพัสดุ เนื้อที่ 1 ไร่ 1 ตารางวา เลขที่ 4 ซอยพหลโยธิน 24 แขวงจอมพล เขตจตุจักร เพื่อก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 51 แห่งใหม่ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักการโยธา ในการออกแบบและดำเนินการก่อสร้าง ในช่วงเดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนกรกฎาคม 2564 ระยะเวลาในการก่อสร้าง 540 วัน

ทั้งนี้ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 51 จตุจักรแห่งใหม่ เป็นอาคาร 5 ชั้น แบ่งออกได้ ดังนี้

ชั้น 1 ที่จอดรถ ห้องพนักงานสถานที่ ห้องพนักงานขับรถ

ชั้น 2 ห้องตรวจโรค ห้องตรวจภายใน ห้องจ่ายยา ห้องเจาะเลือด ห้องปฏิบัติการพยาบาล ห้อง X-Ray คลินิกยาเสพติด คลินิกวัณโรค ห้องให้คำปรึกษาจิตวิทยา-สุขภาพ

ชั้น 3 คลินิกทันตกรรม คลินิกผู้สูงอายุ ศูนย์กายภาพบำบัด ห้องทำกลุ่มเบาหวานและกลุ่มโรงเรียนพ่อแม่ ห้องทำกลุ่มคลินิกยาเสพติด ห้องพักทันตแพทย์ ห้องพักผู้ช่วยทันตแพทย์ ห้อง X-Ray ทันตกรรม ห้องสมุด ห้องพัฒนาการเด็ก

ชั้น 4 ห้องประชุมใหญ่ ห้องประชุมเล็ก ห้องรับรองวิทยากร ห้องผู้อำนวยการ ห้องพักแพทย์ ห้องหัวหน้าพยาบาล ห้องอนามัยชุมชน ห้องพยาบาลอนามัยโรงเรียน ห้องพักพนักงานช่วยสาธารณสุข ห้องธุรการและการเงิน ห้องเก็บสื่อสุขศึกษา

ชั้น 5 ลานออกกำลังกาย ห้องเก็บอุปกรณ์กีฬา พื้นที่จัดสวน

อย่างไรก็ตาม กทม.ได้เริ่มเปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 เพื่อให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่เขตจตุจักรและพื้นที่ใกล้เคียง