กทม. เตรียมพร้อม นับถอยหลัง 3 วันเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ ส.ก.

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

กทม.เตรียมระบบประมวลผลคะแนน พร้อมสำหรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ ส.ก. ในอีก 3 วัน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม รองปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะหัวหน้าฝ่ายประมวลผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (กกต.ทถ.กทม.) นายสมชัย สุรกาญจน์กุล ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร นายอภิชัย ทองประสม นายวันชัย ใจกุศล นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ กรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

นายประสพสุข พิมพโกวิท รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ฝ่ายประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง และนายสุพจน์ หล้าจำศีล ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เลขานุการศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมการซ้อมการประมวลผลคะแนนและทดสอบระบบรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

จากนั้นร่วมแถลงข่าวความพร้อมในการประมวลผลคะแนน ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00-17.00 น. กรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้สนับสนุนการดำเนินการการเลือกตั้ง ตามที่ กกต.ทถ.กทม. มอบหมาย

ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วในทุกด้าน เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปโดยเรียบร้อย สุจริตโปร่งใส และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดทุกขั้นตอน

ด้านบุคลากรเพื่อสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง รวมทั้งสิ้น 167,298 คน ประกอบด้วย กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 61,353 คน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 13,634 คน อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 13,634 คน เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน 405 คน ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร จำนวน 78,272 คน

ด้านวัสดุอุปกรณ์ หีบบัตรเลือกตั้ง คูหาลงคะแนน ป้ายกระดานสำหรับปิดประกาศหน้าที่เลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ฯลฯ ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยในวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จะได้ตรวจรับวัสดุ อุปกรณ์ทั้งหมด ณ สำนักงานเขตเพื่อให้พร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้งในวันถัดไป

การเตรียมการด้านสถานที่ กรุงเทพมหานคร โดย 50 สำนักงานเขต ได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดตั้งเป็นหน่วยเลือกตั้ง รวมทั้งสิ้น 6,817 หน่วย แบ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งที่ตั้งอยู่ในอาคาร 2,956 หน่วย และเป็นเต็นท์ 3,861 หน่วย จัดเตรียมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งระดับเขต สถานที่ประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง สถานที่เก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ทั้งก่อนวันเลือกตั้ง และหลังวันเลือกตั้ง เป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน

สำหรับแนวทางการนับคะแนน และการรายงานผลคะแนนในการเลือกตั้งครั้งนี้ จะเป็นการนับคะแนนพร้อมกันทั้งในส่วนของผู้สมัครผู้ว่าฯ และ ส.ก. ณ หน่วยเลือกตั้ง แยกกระดานคะแนนผู้ว่าฯกับ ส.ก. ซึ่งได้กำชับให้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับการนับคะแนนที่มีโทนเสียงต่างกัน หรืออาจใช้ผู้นับคะแนนเป็นเพศหญิงและชาย เพื่อป้องกันความสับสน เมื่อแต่ละหน่วยเลือกตั้งนับคะแนนแล้วเสร็จให้นำหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ พร้อมทั้งแบบรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งมาส่งที่สำนักงานเขต

โดยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลแต่ละเขตจะมีการบันทึกข้อมูลผลคะแนนของแต่ละหน่วยเลือกตั้งผ่านทางระบบประมวลผลคะแนน ซึ่งจะถูกส่งไปยังศูนย์ประมวลผลใหญ่ เพื่อรวบรวมและประมวลผลในภาพรวมของ 50 สำนักงานเขตที่ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ซึ่งกำหนดให้เป็นสถานที่ประมวลผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยกรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมระบบประมวลผลคะแนนเลือกตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งติดตั้งจอรายงานผลคะแนนให้ประชาชนและสื่อมวลชนได้ติดตามบริเวณลานช้าง และโถงชั้น 1 อาคารไอราวัตพัฒนา

นอกจากนี้จะมีการแถลงข่าวรายงานผลคะแนนเป็นระยะโดย กกต.ทถ.กทม. จนกระทั่งรวบรวมคะแนนเลือกตั้งแล้วเสร็จทุกหน่วยเลือกตั้ง จากนั้นจึงสรุปผลคะแนนเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกาศผลอย่างเป็นทางการต่อไป

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งครบทุกด้าน รวมถึงด้านการประมวลผลคะแนน โดยในการเลือกตั้งครั้งนี้จะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ประชาชนและผู้สนใจสามารถติดตามการรายงานผลคะแนนได้จากจอแสดงผลกรุงเทพมหานคร ได้จัดเตรียมไว้บริเวณด้านหน้าอาคารไอราวัตพัฒนา ขอประชาชนมั่นใจระบบประมวลผลออนไลน์และการเตรียมพร้อมรับกรณีฉุกเฉินของ กทม.

นายสมชัยกล่าวว่า ในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้มีการนำระบบประมวลผลนับคะแนนออนไลน์มาใช้ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้นำการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการเลือกตั้งเป็นระยะเวลานานแล้ว และยังไม่พบว่ามีการผิดพลาดของระบบแต่อย่างใด โดยจะมีเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่สามารถเข้าระบบได้ รวมถึงการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในปี 56 สามารถประกาศผลและนับคะแนนได้อย่างรวดเร็ว

จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าการประมวลผลด้วยระบบออนไลน์ครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความแม่นยำและเรียบร้อย สำหรับขั้นตอนการนับคะแนนนั้นไม่ได้เป็นความลับแต่อย่างใด ประชาชนทั่วไปและผู้แทนผู้สมัครที่ได้มีการแต่งตั้งไว้ สามารถติดตามการนับคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้งได้ จึงทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการนับคะแนนจะเป็นไปด้วยความโปร่งใส สุจริตแน่นอน

ในส่วนของการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์กรณีเกิดฝนตก หรือน้ำท่วม ที่ผ่านมา นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ 50 สำนักงานเขตสำรวจหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดแล้ว หากพบว่ามีอุปกรณ์ชำรุดเสียหายให้เร่งดำเนินการแก้ไขก่อนวันเลือกตั้ง หรือหากจำเป็นต้องย้ายหน่วยเลือกตั้งให้รีบดำเนินการทันที รวมทั้งนำพลาสติกมาคลุมบัญชีรายชื่อและป้ายต่าง ๆ บริเวณหน่วยเลือกตั้งด้วย นอกจากนี้การเตรียมการของระบบออนไลน์ ได้จัดเตรียมระบบสำรองข้อมูล ระบบไฟ และจัดเตรียมเครือข่ายสื่อสารสำรองเพื่อเชื่อมโยงไปยังสำนักเขตแล้ว

ตั้งเป้าประชาชนร้อยละ 70 มาใช้สิทธิเลือกตั้ง

การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี 2565 กรุงเทพมหานครตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ ร้อยละ 70 เนื่องจากผู้สมัครมีการลงพื้นที่หาเสียงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับไม่ได้มีการเลือกตั้งมานาน ประชาชนกระตือรือร้นในการใช้สิทธิเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้หากประชาชนที่มารอใช้สิทธิในช่วงเวลา 17.00 น. แต่ยังมีคิวรออยู่เป็นจำนวนมาก ขอให้มั่นใจว่าทุกท่านที่มาแสดงตนภายในเวลาที่กำหนดจะได้ใช้สิทธิแน่นอน ซึ่งในขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด หากในเวลา17.00 น. ยังคงมีประชาชนรอใช้สิทธิอยู่ให้กรรมการประจำหน่วยตรวจสอบจำนวนและกั้นคิวเฉพาะผู้ที่มาทันเวลาเพื่อให้สามารถใช้สิทธิได้ตามที่ตั้งใจ

นายสมชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้พิการ คนชรา ทุพลภาพ ที่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง กฎหมายกำหนดให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสามารถให้ความช่วยเหลือพาไปลงคะแนนได้ และผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือติดเชื้อโควิดจะแยกออกไปใช้สิทธิ ณ คูหาพิเศษ

โดย กปน.จะนำหีบไปให้หย่อนเพื่อไม่ให้ต้องเดินออกมาจากคูหา นอกจากนี้ขอให้ประชาชนระมัดระวังในการใช้สิทธิเลือกตั้ง เมื่อใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือต้องรอให้แห้งก่อนทำเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งเพื่อป้องกันหมึกเลอะจนทำให้กลายเป็นบัตรเสีย และงดการถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง หรือในหน่วยเลือกตั้งโดยเด็ดขาด