ศบค. ผ่อนคลาย ข้าราชการ-นักเรียนทุน เดินทางต่างประเทศ

ศบค. ผ่อนคลาย ข้าราชการ-นักเรียนทุน เดินทางต่างประเทศ
ภาพประกอบไม่เกี่ยวกับเนื้อหา

ศบค.เคาะผ่อนคลายการเดินทางระหว่างประเทศ ในกลุ่มข้าราชการและนักเรียนทุน เสนอ ครม.พิจารณา

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ครั้งที่ 8/2565 เห็นชอบให้ยกเลิกการห้ามเดินทางระหว่างประเทศของข้าราชการ บุคลากรของรัฐ และนักเรียนทุน

โดยศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุขเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 2 มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคโควิด 19 ได้แก่

  1. มาตรการป้องกันและสกัดกั้นการนำเชื้อโควิด 19 เข้าสู่ประเทศไทย
  2. มาตรการยับยั้งการระบาดภายในประเทศ

โดยมีกิจกรรมสำคัญข้อที่ 1.4 “ห้ามข้าราชการ พนักงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เดินทางไปต่างประเทศ ยกเว้นมีเหตุจำเป็นสำคัญ และเตือนประชาชนให้งดการเดินทาไปในประเทศ ซึ่งเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง”

สำนักงาน ก.พ. ได้มีประกาศเรื่อง มาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ฉบับที่ 3 ลงนามวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ได้กำหนดให้บุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ดำเนินการ ดังนี้

หากอยู่ระหว่างการเตรียมตัวเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ หรืออยู่ระหว่างศึกษาแต่ขณะนี้พำนักอยู่ในประเทศไทย “ให้ระงับ” การเดินทางออกไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

หากพำนักอยู่ในต่างประเทศให้ปฏิบัติตามที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน หรือสถานเอกอัครราชทูตกำหนดโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ กรณีมีเหตุผลความจำเป็นที่ต้องเดินทางกลับไทย หรือออกนอกประเทศที่ศึกษา ให้แจ้งขออนุญาตเดินทางโดยชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นต่อสำนักงานผู้ดูแลนักเรียน หรือสถานเอกอัครราชทูต ทุกกรณี

จากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด 19 ทั่วโลก และประเทศไทย เริ่มมีจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตลดลงอย่างต่อเนื่อง หลายประเทศได้มีการผ่อนปรนมาตรการและการเดินทางมากขึ้น ประกอบกับส่วนราชการมีประกาศมาตรการเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศแตกต่างกัน

ทั้งนี้ เมื่อ ศบค. เห็นชอบแล้ว จะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป