รถไฟไฮสปีดไทย-จีน คืบหน้า ครม.ไฟเขียวสร้างอุโมงค์พาด สระบุรี-โคราช

ครม.ไฟเขียว ผ่อนผันใช้พื้นที่ป่าสมบูรณ์ก่อสร้างอุโมงค์ลอดรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทย-จีน เฟส 1 ช่วงกรุงเทพฯ-โคราช พาดผ่านสระบุรี-นครราชสีมา 5,270 เมตร

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 เอ1 ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.)

ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) เพื่อใช้ประกอบการดำเนินโครงการแล้ว เพื่อให้ ร.ฟ.ท. สามารถดำเนินโครงการก่อสร้างตลอดแนวทางให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

สำหรับสาระสำคัญ กระทรวงคมนาคมเสนอขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา)

ในส่วนงานอุโมงค์ (สัญญางานโยธาที่ 3 – 2) มีระยะทางของอุโมงค์และแนวเส้นทางโครงการที่ต้องพาดผ่านลุ่มน้ำ ชั้นที่ 1 เอ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและจังหวัดนครราชสีมา รวม 5,270 เมตร ซึ่ง กระทรวงคมนาคมได้จัดทำรายงาน EIA และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

ทั้งนี้ พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ หมายถึง พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ ที่ยังคงมีสภาพป่าสมบูรณ์ ปรากฏอยู่ในปี 2525 ซึ่งจำเป็นจะต้องสงวนรักษาไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารและเป็นทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ