กทม.ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน-โรงเรียนในสังกัด

กทม. เตรียมพร้อมป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 25 พฤษภาคม 65 นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและโรงเรียนสังกัด กทม. ในช่วงเปิดภาคเรียน ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกรุงเทพมหานครโดยสำนักอนามัย ได้มอบหมายให้ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) ทั้ง 69 แห่งดำเนินการ ดังนี้

1. มีระบบสารสนเทศในการเฝ้าระวังการระบาดจากรายงานของสถานพยาบาลต่าง ๆ เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือกับการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ตั้งแต่ระยะก่อนการระบาด 2. จัดเตรียมทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) เพื่อให้บริการสอบสวนและควบคุมโรคกรณีเกิดการระบาดของโรค 3. จัดเตรียมเวชภัณฑ์สำหรับการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ได้แก่

แอลกอฮอล์เจล เพื่อสนับสนุนให้กับนักเรียน ครู/ผู้ดูแลเด็ก และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ 4. จัดเตรียมสื่อประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำเรื่องโรคมือ เท้า ปาก แก่ผู้ปกครอง และนักเรียน เพื่อสนับสนุนให้กับนักเรียน ครู/ผู้ดูแลเด็ก และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ มีการรณรงค์ส่งเสริมความรู้และเน้นย้ำครู พี่เลี้ยง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ปกครองให้ทราบถึงวิธีดูแลรักษาสุขภาพและการสังเกตอาการเด็ก โดยทางกองควบคุมโรคติดต่อชี้แจงแนวทางการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ช่วงเปิดภาคเรียนประจำปี 2565 ให้แก่ พยาบาลผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน ให้ทราบถึงองค์ความรู้เรื่องโรคมือ เท้า ปาก ได้แก่ สาเหตุ การติดต่อ อาการที่สำคัญ มาตรการในการเฝ้าระวัง

รวมถึงคำแนะนำเรื่องการป้องกันควบคุมโรคเพื่อให้ ศบส.ประชาสัมพันธ์ความรู้ต่อให้แก่บุคลากรของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และผู้ปกครองให้ทราบถึงวิธีรักษาสุขอนามัยที่ดี เช่น หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ตัดเล็บให้สั้น ล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง ก่อนปรุงอาหาร ภายหลังขับถ่าย สัมผัสน้ำมูก น้ำลาย หรืออุจจาระเด็ก

รวมถึงการเฝ้าระวังตรวจสอบเด็กก่อนเข้าห้องเรียน ถ้ามีอาการป่วย มีไข้ หรือมีผื่นตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า ให้แยกเด็กไปที่ห้องพยาบาล ติดต่อให้ผู้ปกครองพากลับบ้าน และไปพบแพทย์ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการเป็นโรคมือ เท้า ปากในกลุ่มเด็กเล็ก