กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา โรงพยาบาล เขตราชเทวี เขตบางนา

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา
ภาพจากเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ทั้ง รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานเขตราชเทวี และสำนักงานเขตบางนา 

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตราดังนี้

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 8 อัตรา ได้แก่

  1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายวิชาการและแผนงาน กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนบริการและระบบคุณภาพ อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,250 บาท จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่งพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวช.) สังกัดฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,810 บาท จำนวน 1 อัตรา
  3. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,993 บาท จำนวน 1 อัตรา
  4. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สังกัดฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,993 บาท จำนวน 5 อัตรา โดยพนักงานช่วยเหลือคนไข้ เมื่อได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประกันสังคม จะได้รับสิทธิดังนี้ 1. ได้รับชุดปฏิบัติงาน ปีละ 2 ชุด โดยต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานครบ 6 เดือน 2. ได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม เวรละ 50 บาท กรณีปฏิบัติงานเวรบ่ายและเวรดึก 3. ได้รับเงินเพิ่มเดือนละ 1,500 บาท กรณีปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย เมื่อผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ของฝ่ายการพยาบาล และ 4. ได้รับค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา (โอที) ผลัดละ 360 บาท (8 ชั่วโมง)

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กลุ่มการเจ้าหน้าที่) ชั้น 9 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 มิ.ย. 65 ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2289-7421

สำนักงานเขตราชเทวี

เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดโรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการศึกษา ชั้น 5 สำนักงานเขตราชเทวี

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 มิ.ย. 65 ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2354-4200

สำนักงานเขตบางนา

เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานในฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป อัตราค่าตอบแทน วันละ 331 บาท และเงินสมทบประกันสังคมตามที่กฎหมายกำหนด (ปฏิบัติงานในวันจันทร์ – เสาร์)

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางนา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 มิ.ย. 65 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2173-5268 หรือ 0-2173-5253 – 7 ต่อ 6082 – 6083