ราชกิจจาฯ ประกาศมีคำสั่งให้ พล.อ.ไพบูลย์ เป็นคนไร้ความสามารถ

ราชกิจจานุเบกษาฯ-ประกาศราชกิจจาฯ

ราชกิจจาฯ ประกาศมีคำสั่งให้ “พล.อ.ไพบูลย์” เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ พล.ต.พจน์ เอมพันธุ์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี) เรื่อง ศาลมีคําสั่งให้ พล.อ.ไพบูลย์ เอมพันธุ์ เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ พล.ต.พจน์ เอมพันธุ์ คดีแพ่งหมายเลขดําที่ ยชพ 144/2564 คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ยชพ 283/2564

โดยประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วย พล.ต.พจน์ เอมพันธุ์ ผู้ร้อง ยื่นคําร้องต่อศาลขอให้ศาลมีคําสั่งให้ พล.อ.ไพบูลย์ เอมพันธุ์ เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของผู้ร้อง

พิเคราะห์พยานหลักฐานของผู้ร้องแล้ว เห็นว่า อาการของ พล.อ.ไพบูลย์ เข้าลักษณะ บุคคลวิกลจริต ผู้ร้องเป็นบุตรของพล.อ.ไพบูลย์ และเป็นผู้ดูแล พล.อ.ไพบูลย์ มาโดยตลอด จึงเห็นสมควรให้ผู้ร้องเป็นผู้อนุบาล

จึงมีคําสั่งว่า พล.อ.ไพบูลย์ เอมพันธุ์ เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ พล.ต.พจน์ เอมพันธุ์ ผู้ร้อง ทั้งนี้ ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 ลงนามโดย วรพจน์ เวียงจันทร์ ผู้พิพากษา

ทั้งนี้ สำหรับ พล.อ.ไพบูลย์ เอมพันธุ์ เป็นปลัดกระทรวงกลาโหม คนที่ 42 เคยตำรงตำแหน่งหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2538 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2539 เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา ปี 2535

คำสั่งให้ 'พล.อ.ไพบูลย์' เป็นคนไร้ความสามารถ