โพลชี้ ประชาชนสวมหน้ากาก-ป้องกันโควิดมากขึ้น หลังราชกิจจาฯประกาศ

ประชาชน คนทำงาน หน้ากาก
FILE PHOTO : Mladen ANTONOV / AFP

อนามัยโพล ชี้ หลังราชกิจจาฯประกาศ พบประชาชนสวมหน้ากากอนามัย-ป้องกันตัวเอง เพิ่มขึ้น ย้ำกลุ่ม 608 ควรแมสก์ให้ถูกวิธีตลอดเวลา เมื่ออยู่กับผู้อื่น

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ภายหลังที่ได้มีการประกาศราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 46 เรื่อง การสวมหรือถอดหน้ากากตามความสมัครใจเป็นแบบมีเงื่อนไขนั้น

จากข้อมูลการสำรวจอนามัยโพลของกรมอนามัย เรื่อง “แนวโน้มพฤติกรรม การปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรค” ระหว่างวันที่ 24 – 27 มิถุนายน 2565 หลังจากการประกาศ ราชกิจจานุเบกษา พบว่า ประชาชนสวมหน้ากากเมื่อเข้าสถานที่ปิด เมื่อใกล้ชิดผู้ป่วย ผู้มีความเสี่ยงสูง หรือร่วมกิจกรรมที่มีคนรวมตัวกันหนาแน่น เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 89.7 เป็นร้อยละ 91

ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ทุกครั้ง เมื่อสัมผัสวัตถุหรือสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 89.8 เป็นร้อยละ 91 และคัดกรองตนเองเมื่อมีอาการ หรือเมื่อมีความเสี่ยงด้วย ATK เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 81.4 เป็น 83.5

“แม้จะมีการผ่อนคลายมาตรการให้สวมและถอดหน้ากากตามความสมัครใจได้ แต่ขอแนะนำ ให้ประชาชนยังคงป้องกันตนเองอย่างเหมาะสม โดยให้สวมหน้ากากเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นในสถานที่ ที่มีความแออัด มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก และไม่สามารถเว้นระยะห่างได้”

“รวมทั้งสถานที่ที่มีการระบายอากาศไม่ดี ส่วนในกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะกลุ่มที่หากติดเชื้อแล้วมีอาการรุนแรง ได้แก่ กลุ่ม 608 และผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ควรสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลา เมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ของโรค” นพ.สุวรรณชัย กล่าว