ไฟไหม้บ่อนไก่ ชัชชาติ กทม. จ่ายเยียวยาแล้ว 9.4 แสนบาท

กทม. เยียวยาค่าที่พักผู้ประสบภัยไฟไหม้บ่อนไก่รวม 9.4 แสนบาท

กรุงเทพมหานครมอบเงินช่วยเหลือค่าที่พักอาศัยผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ชุมชนบ่อนไก่

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุอัคคีภัยภายในชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว บริเวณศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่ (ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่) เขตปทุมวัน โดยกล่าวว่า ปัจจุบันผู้ประสบภัยบางส่วนได้ย้ายออกไปแล้ว เหลืออยู่ที่ศูนย์พักพิงประมาณ 30-40 คน 

เงินเยียวยานี้เป็นเพียงเงินเยียวยาค่าที่พักอาศัยจากกรุงเทพมหานคร ส่วนการเยียวยาอื่น ๆ อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานครจะสนับสนุนบริการด้านอื่น ๆ เช่น บริการสาธารณสุข

รวมถึงการจัดหาห้องพักราคาย่อมเยาให้ผู้ประสบภัย เนื่องจากในอนาคตศูนย์พักพิงแห่งนี้ก็ต้องปิด เพราะเป็นพื้นที่ของศูนย์สร้างสุขทุกวัย ประชาชนต้องใช้พื้นที่ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เบื้องต้นสำนักงานเขตเป็นตัวกลางในการดำเนินการ 

สำหรับวันนี้กรุงเทพมหานครได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยชุมชนบ่อนไก่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีที่พักอาศัย (ประจำ) ถูกเพลิงไหม้เสียหาย ไม่สามารถพักอาศัยได้ ซึ่งได้ตรวจสอบรับรองความถูกต้องจากสำนักงานเขตปทุมวันแล้ว โดยดำเนินการให้ความช่วยเหลือเป็นค่าที่พักอาศัยชั่วคราว ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2564 จำนวน 113 ครอบครัว ดังนี้ 

1. กรณีบ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วน ช่วยเหลือค่าที่พักอาศัยชั่วคราว ครอบครัวละ 3,000 บาท จำนวน 33 ครอบครัว เป็นเงิน 99,000 บาท 

2. กรณีบ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง ช่วยเหลือค่าที่พักอาศัยชั่วคราวครอบครัวละ 6,000 บาท จำนวน 80 ครอบครัว เป็นเงิน 480,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 579,000 บาท สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลและการยืนยันทางเอกสาร และจะทำการนัดหมายมอบเงินในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปวัน

กทม. เยียวยาค่าที่พักผู้ประสบภัยไฟไหม้บ่อนไก่รวม 9.4 แสนบาท

ทั้งนี้ เหตุเพลิงไหม้ชุมชนบ่อนไก่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 65 เวลาประมาณ 13.12 น. มีผู้ประสบภัยได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับสำนักงานเขตปทุมวันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาและความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยและครอบครัว และรับลงทะเบียนการขอรับความช่วยเหลือ ณ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่ (ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่)

ในเบื้องต้นได้ให้ความช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้กับผู้ประสบภัยและครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 177 ครอบครัว เป็นเงินรวม 940,791 บาท

กทม. เยียวยาค่าที่พักผู้ประสบภัยไฟไหม้บ่อนไก่รวม 9.4 แสนบาท
กทม. เยียวยาค่าที่พักผู้ประสบภัยไฟไหม้บ่อนไก่รวม 9.4 แสนบาท