กทม.จับมือ JICA ผุดแผนแม่บทว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2564-2573

จักกพันธุ์ ผิวงาม
จักกพันธุ์ ผิวงาม

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมหารือกับ JICA เพื่อประสานความร่วมมือในการรับมือรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกำกับและประสานงานร่วมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2566 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมี นายทาคาฮิโร โมริตะ ผู้แทนองค์การไจกา สำนักงานประเทศไทย และคณะ นายโตรุ เทราอิ เลขานุการเอกและผู้แทนสำรองถาวร ESCAP ของประเทศญี่ปุ่น นายโตรุ ฮาชิโมโตะ ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ เมืองโยโกฮามา นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมประชุม

สำหรับการประชุมวันนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานแบบองค์รวม ระยะสิ้นสุดแผน ตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครฯ (Comprehensive review 2) และการพัฒนาคู่มือสำหรับการดำเนินงาน รวมถึงการรายงานความก้าวหน้าของการจัดทำแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2564-2573

ซึ่งปัจจุบันผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เห็นชอบแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2564-2573 เรียบร้อยแล้ว

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกรุงเทพมหานครโดยร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ดำเนินการดังนี้

1. จัดทำแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2566 ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับการสนับสนุนจากองค์การ JICA และเมืองโยโกฮามา ในทางเทคนิค ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2556-กันยายน 2558 โดยมีเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ร้อยละ 13.57 ในปี 2563 เมื่อเทียบกับค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสถานการณ์การดำเนินการปกติ2. การดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรในการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2566 ในการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรฯ โดยกรุงเทพมหานครได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญจากองค์การ (JICA) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเกี่ยวกับการวางแผน การติดตามและการประเมินผลโครงการให้แก่คณะทำงานทั้ง 5 ด้าน รวมถึงกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกใหม่ มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ 2560-2564 ซึ่งในระยะสิ้นสุดแผน ปี 2563 พบว่า กรุงเทพมหานครมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมเท่ากับ 40.88 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากการดำเนินงานปกติ (BAU) 12.86 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือลดลงร้อยละ 24

3. การจัดทำแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2564-2573 กรุงเทพมหานครร่วมกับองค์การ JICA จัดทำแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2564 – 2573 ซึ่งมีขอบเขตการดำเนินงานด้านการลดผลกระทบ ครอบคลุม 4 ภาคส่วนที่สำคัญ ได้แก่ ภาคพลังงาน ภาคการขนส่ง ภาคการจัดการขยะและบำบัดน้ำเสีย และภาคการวางผังเมืองสีเขียว รวมถึงการกำหนดแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยในแผนแม่บทฉบับใหม่นี้ได้กำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 จากกรณีปกติ ภายในปี 2573 (ค.ศ. 2030) และมุ่งสู่การเป็น “เมืองที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์” ภายใน พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) ตามวิสัยทัศน์ “กรุงเทพมหานครเมืองน่าอยู่ มุ่งพยายามในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ มีนวัตกรรมที่ยั่งยืน พร้อมรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทุกมิติ”ภายใน พ.ศ. 2593

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อว่า ส่วนความร่วมมือกับเมืองโยโกฮามา มีดังนี้

1. ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการเรื่องการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน เมื่อปี 2556 และ 2573 มีประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเมืองโยโกฮามาได้ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและด้านวิชาการในการส่งเสริมการพัฒนาสังคมคาร์บอนต่ำแก่กรุงเทพมหานครในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น การจัดการพลังงาน การจราจรและขนส่ง และการจัดการขยะและน้ำเสีย เป็นต้น เพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2555-2566

2. เข้าร่วมโครงการ City-to-City Collaboration for Zero-Carbon Society ซึ่งโครงการ City-to-City เป็นการทำงานคู่ขนานกับแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2564-2573 (ฉบับใหม่) เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนแม่บทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองโยโกฮามา เรื่องการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ด้านการสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนที่สอดคล้องกับการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครฯ

โดยมีศูนย์ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในต่างประเทศ (Overseas Environmental Cooperation Center: OECC) เป็นที่ปรึกษาของโครงการ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่

กิจกรรมหลักที่ 1 การส่งเสริมการดำเนินงานตามแผนแม่บทเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย ได้แก่ การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ (ออนไลน์) การพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านพลังงาน และการรับรองการพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านพลังงาน

กิจกรรมหลักที่ 2 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย ได้แก่ การเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดสัมมนาหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ และแนวทางการส่งเสริมเครือข่ายการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน

กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อส่งเสริมความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการพัฒนาโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย ได้แก่ การดำเนินการสำรวจโครงการลดก๊าซเรือนกระจกใหม่ การพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก และการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ


กทม. จับมือ JICA ผุดแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2564-2573

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ