คมนาคมเร่งเบิกจ่ายงบฯลงทุนแล้ว 1.12 แสนล้าน คิดเป็น 61.56% เกินเป้ารัฐบาลตั้งไว้

คมนาคมตรวจการบ้านหน่วยงาน-รัฐวิสาหกิจในสังกัด งบฯปี’65 2.08 แนนล้าน ผลงาน 9 เดือนแรกเร่งเบิกงบฯลงทุนทำได้เกินเป้า อยู่ที่ 61.56% วงเงิน 1.12 แสนล้าน

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้รับรายงานการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565 ของหน่วยงานในสังกัดให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามเป้าหมายของรัฐบาล ซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีผลการเบิกจ่าย ดังนี้

กระทรวงคมนาคมได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินปี 2565 8 ส่วนราชการ และ 5 รัฐวิสาหกิจ (จาก 12 รัฐวิสาหกิจ ที่มีการใช้งบฯแผ่นดิน ประกอบด้วย ร.ฟ.ท. รฟม. กทพ. ขสมก. และ สบพ.) ในภาพรวม จำนวน 208,455.23 ล้านบาท แบ่งเป็น รายจ่ายประจำ 26,076.73 ล้านบาท (ร้อยละ 12.51) และรายจ่ายลงทุน 182,378.50 ล้านบาท (ร้อยละ 87.49)

ในส่วนของงบฯรายจ่ายลงทุน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565 มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 112,270.52 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 61.56 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ซึ่งมากกว่าเป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565 ร้อยละ 15.56 (เป้าหมายรัฐบาล ร้อยละ 46) และหากเปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายเงิน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 สามารถเบิกจ่ายเงินได้มากขึ้น 9,667.18 ล้านบาท (ร้อยละ 7.02)

สำหรับการลงนามในสัญญารายจ่ายลงทุน กระทรวงคมนาคมมีรายการที่จะต้องลงนามในสัญญา จำนวน 7,739 รายการ วงเงิน 80,722.74 ล้านบาท (รายการรายจ่ายลงทุนปีเดียว, รายการลงทุนผูกพันรายการใหม่ และรายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาท)

ซึ่ง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565 ลงนามในสัญญาแล้ว 7,697 รายการ วงเงิน 78,989.46 ล้านบาท (ร้อยละ 97.85 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร) และส่วนที่เหลือจะทยอยการลงนามในสัญญาให้ครบทุกรายการ จะส่งผลให้การเบิกจ่ายงบฯลงทุนของกระทรวงคมนาคมในแต่ละเดือนเพิ่มสูงขึ้น

งบฯลงทุนรัฐวิสาหกิจ ปี 2565 วงเงินรวม 92,207.62 ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายเงิน (1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565) จำนวน 55,987.15 ล้านบาท ซึ่ง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565 เบิกจ่ายเงินแล้ว 53,236.23 ล้านบาท (ร้อยละ 95.05 ของแผนเบิกจ่ายสะสม)

ทั้งนี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กำชับให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินได้โดยเร็ว