ชัชชาติ จ่อเพิ่มค่าอาหารศูนย์เด็กเล็ก จาก 20 เป็น 32 บาท

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

“ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” จ่อเพิ่มค่าอาหารศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน จาก 20 เป็น 32 บาท หนุนอุปกรณ์การสอนเสริมทักษะจาก 100 เป็น 600 บาท

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารว่า สำนักพัฒนาสังคม (สพส.) ได้รายงานการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกรุงเทพมหานคร ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนในปี 2565

โดยสำนักพัฒนาสังคม ได้แก้ไขข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 เกี่ยวกับค่าตอบแทนการประชุมของคณะกรรมการชุมชนและค่าแต่งกายของคณะกรรมการชุมชน ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และ กทม. ได้จัดทำร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ …) พ.ศ. … เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติ ประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนการประชุมของคณะกรรมการชุมชน เดิมมีค่าตอบแทนเฉพาะประธานชุมชน และเลขาฯ เท่านั้น (เบื้องต้นเสนอ 200 บ.ต่อครั้ง/เดือนละ 1 ครั้ง ในส่วนนี้คาดว่าใช้งบประมาณปี 40 ล้านบาท

2. ค่าชุดปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน (1 ชุดต่อวาระ หรือ 3 ปี) คาดว่าใช้งบฯต่อวาระ 10 ล้านบาท

3. ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์เสริมทักษะ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ปรับเพิ่มจาก 100 เป็น 600 บาท

4. ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ปรับให้เหมาะสมตามวุฒิการศึกษา

5. ค่าอาหารแก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จาก 20 บาท เพิ่มเป็น 25 บาท และเพิ่มค่านม 7 บาท รวมเป็น 32 บาท ซึ่งปัจจุบันมีเด็กในความดูแลประมาณ 19,000 คน

หลังจากนี้ สำนักพัฒนาสังคม จะแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงระเบียบเพื่อพิจารณารายละเอียดให้รอบคอบก่อนนำเสนอ ผู้ว่าฯ กทม. ลงนามประกาศใช้ ปัจจุบัน กทม. มีชุมชน จำนวน 2,016 ชุมชน และมีคณะกรรมการชุมชน รวม 16,798 คน