ภาษีที่ดิน : กรมที่ดิน พัฒนาแอป LandsMaps เชื่อมระบบชำระเงิน

แอปฯ LandsMaps

กรมที่ดินต่อยอดแอปพลิเคชั่น LandsMaps เชื่อมระบบการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตกรุงเทพมหานครของปีภาษี 2565 แบบออนไลน์ผ่าน MOBILE BANKING

วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า จากมติคณะรัฐมนตรีโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นปัญหาในการติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สร้างความยุ่งยากให้กับประชาชนที่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

และพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายให้กรมที่ดินขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) โดยเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) งานบริการ Agenda จำนวน 12 งานบริการ และกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส่วนราชการที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีระบบการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็น 1 ใน 12 งานบริการที่กำหนดให้ส่วนราชการนำไปพัฒนาเป็นระบบให้บริการประชาชนในรูปแบบ e-Service และให้กรมที่ดินเป็นเจ้าภาพหลักในการพัฒนาและให้บริการแอปพลิเคชั่น LandsMaps

อธิบดีกรมที่ดินกล่าวต่อไปว่า การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมที่ดิน กรุงเทพมหานคร และสำนักงาน ก.พ.ร. ในการพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชั่น “LandsMaps” ของกรมที่ดินให้สามารถแสดงอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพร้อมช่องทางการชำระผ่าน QR Code ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ เป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ต้องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของปีภาษี 2565

Advertisment

โดยเข้าใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น “LandsMaps” ของกรมที่ดิน แล้วค้นหาแปลงที่ดินที่ต้องการชำระ กดเลือกหัวข้อ “ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” ระบบจะขึ้นอัตราภาษีที่ต้องชำระและแสดง QR code ให้สแกนเพื่อชำระผ่าน Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร และหากต้องการใบเสร็จรับเงิน (ภ.ส.ด.11) ให้ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Email Address : [email protected]

ทั้งนี้ สามารถชำระได้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 และหากตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่ามีการชำระภาษีเข้ามาซ้ำ ทางกรุงเทพมหานครจะดำเนินการคืนเงินให้

ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของประชาชน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและบรรเทาภาระค่าครองชีพได้อีกทางหนึ่งด้วย

ปัจจุบันแอปพลิเคชั่น “LandsMaps” ของกรมที่ดินสามารถแสดงข้อมูลพื้นฐานจำนวน 14 รายการ ได้แก่ หมายเลขระวาง เลขที่ดิน เลขโฉนดที่ดิน หน้าสำรวจ (ตำบล อำเภอ จังหวัด) เนื้อที่ สำนักงานที่ดิน เบอร์โทรศัพท์ ค่าพิกัดสำนักงานที่ดิน ราคาประเมินรายแปลงกรมธนารักษ์ ค่าพิกัดแปลง ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน ค่าธรรมเนียมภาษีอากร คิวรังวัด และแสดงผังเมืองการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

Advertisment