แห่ยื่นใบสมัคร “กสทช.” ปิดวันสุดท้ายผู้เข้าชิงชัย 86 คน ทหารเพียบ! ตามคาด

รายงานข่าวแจ้งว่า หลังจากที่คณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการ กสทช. รวม 7 ด้าน ๆ ละ 1 คน ประกอบด้วย ด้านกิจการกระจายเสียง ด้านกิจการโทรทัศน์ ด้านกิจการโทรคมนาคม ด้านวิศวกรรม ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ ระหว่างวันที่ 8-14 มกราคม 2561 เวลา 08.30-16.30 นาฬิกา โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น กรุงเทพฯ นั้น

ปรากฏว่า การรับสมัครในวันสุดท้าย 14 ม.ค. 2561 มีผู้สนใจยื่นใบสมัครถึง 36 คน และยังมีผู้มีชื่อเสียงในแวดวงราชการ-ธุรกิจ รวมถึงบรรดาที่ปรึกษาและทีมงานของกรรมการ กสทช. ชุดปัจจุบัน เสนอตัวเข้ารับการสรรหา อาทิ นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. อสมท นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง นายสรจักร เกษมสุวรรณ อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ การบินไทย นายจำลอง สิงห์โตงาม อดีตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พลโทมณฑล ปราการสมุทร เจ้ากรมทหารสื่อสาร

แต่นายอมร วาณิชวิวัฒน์ คณะกรรมาธิการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ ผู้ยื่นใบสมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ ได้แจ้งขอถอนตัวในวันเดียวกับที่ยื่นใบสมัครนั้นเอง

ดังนั้นจากยอดผู้ยื่นใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็น กสทช. ทั้งสิ้น 87 คน จะมีผู้ยื่นใบสมัครที่เข้าสู่กระบวนการสรรหาทั้งหมด 86 คน โดยผู้สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ กับด้านกฎหมายมีผู้ยื่นใบสมัครมากที่สุดเท่ากันคือ 18 คน


คลิกอ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง > แห่สมัคร 7 กสทช.ชุดใหม่ เก้าอี้แห่งความอู้ฟู่และเผือกร้อน

สำหรับรายชื่อผู้สมัครที่จะเข้าสู่กระบวนการสรรหาในรอบแรก 86 คน ได้แก่

++.ด้านกิจการกระจายเสียง++
1. รศ.ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์ รองศาสตราจารย์
2. ดร.ธนกร ศรีสุกใส ผู้ปฏิบัติงานประจำกรรมการ กสทช.
3. นางอรษา มุขเตียร์ เปอร์ดี้ผู้บริหารวิทยุกระจายเสียง
4. นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม กรรมการนโยบาย สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส
5. พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร อดีตรองผู้บัญชการทหารสูงสุด
6 พ.อ.กฤษฎา เทอดพงษ์ ผู้อำนวยการกอง กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
7. พล.ต.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
8. นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์ อดีตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ฃ
9. นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ อดีตผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

++ด้านกิจการโทรทัศน์+++
1. พลตรี วิเศษศักดิ์ สุนทรเกศ ผอ.ฝ่ายนโยบายและแผน ททบ.5
2. นายสุระ เกนทะนะศิล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อ.ส.ม.ท.
3. พล.อ.ศักดา แสงสนิท ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย
4. พล.อ.มังกร โกสินทรเสนีย์ ขรก.บำนาญ กองทัพบก
5. นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ ที่ปรึกษากรรมการ กสทช.
6.นายณภัทร วินิจฉัยกุล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท
7. นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท
8. นายจำลอง สิงห์โตงาม อดีตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
9. พลโทสายัณห์ สวัสดิ์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า

++ด้านกิจการโทรคมนาคม++
1. นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กสท.โทรคมนาคม
2. นายสุพจน์ เธียรวุฒิ อดีต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
3. นายอธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
4. พันเอก พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ นายทหารปฏิบัติการ กองบัญชาการกองทัพไทย, กรรมการ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย
5.นายทศพร ซิมตระการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กสท โทรคมนาคม
6. นายอานนท์ ทับเที่ยง ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (มจธ.) และอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที
7. พล.ท.มณฑล ปราการสมุทร เจ้ากรมทหารสื่อสารทหารบก
8.นายวุฒิดนัย ฐิตะกสิกร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที
9. พล.ท .สมศักดิ์ ต่างท้วม หัวหน้าสำนักงาน กิจการกระจายกิจการวิทยุ ก.กลาโหม
10. นายยงยุทธ วัฒนสินธุ์ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที
11. นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล อดีตผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย/ อดีตรองผู้บริหาร บมจ.ไทยคม
12.นายไพโรจน์ ตั้งอาษาศิลป์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ

++ด้านวิศวกรรม++
1. นายวันชัย ผโลทัยถเกิง กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน
2. พันเอกอนุรัตน์ อินกัน ทหารกองหนุน ข้าราชการบำนาญ
3. ดร.ณัฐวุฒิ ศาสตราวาหะ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอซีทีโมบาย
4. พล.ต.อ.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช.
5. พล.อ.อ.เอกรัฐ ษรานุรักษ์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ และอดีตเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ
6. พล.อ.ต.ศ.วินัย จันทร์เปล่ง อดีตรองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ
7. นายสุวัฒน์ เทพสุทิน เจ้าของกิจการ / ผู้จัดการ บริษัทสมาร์ทอินทิเกรทเซอร์
8 นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง
9 พ.อ.รศ. ผเดิม หนังสือ รองศาสตราจารย์ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ (จปร.)
10. รศ.บดินทร์ รัศมีเทศ รองศาสตราจารย์ / อดีตรองอธิการบดี / อดีตคณบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11. นายปรเมศวร์ กุมารบุญ กรรมการวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

+++ด้านกฎหมาย+++
1. ศ.เสาวนีย์ อัศวโรจน์ อาจารย์ประจำพิเศษ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. พ.ต.อ.ดร.ขิง แขวงวิเศษชัยชาญ ข้าราชการบำนาญ, เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ การพาณิชย์อุตสาหกรรมและแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3. นายประพันธ์ คูณมี อนุกรรมการพิจารณา อ.ส.ม.ท. ด้านกิจการกระจายเสียง
4. นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ผู้ตรวจอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
5. นายพรชัย ด่านวิวัฒน์ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย ประเทศแอฟริกาใต้
6. นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช.
7. พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ (ด้านกระบวนการยุติธรรม)
8. นายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
9.นายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
10. พล.ต. สุพิชาติ เสนานุรักษ์ ที่ปรึกษาประจำ กสทช.
11. พล.ต.ท. กรีรินทร์ อินทร์แก้ว จเรตำรวจ
12. นายมนูภาน ยศธแสนย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงาน ภาค 6
13. นายสรจักร เกษมสุวรรณ อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ การบินไทย
14. นายสุจิต จงประเสริฐ อดีตรองอธิดี กรมที่ดิน / ผู้ทรงคุณวุฒิกรมที่ดิน
15. นายสมชัย ทรัพย์ศิริผล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ / อนุกรรมการ กสทช.
16. พล.อ.จิระ โกมุทพงศ์ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย / อดีตเจ้ากรมพระธรรมนูญ
17 .นายเจริญ คัมภีรภาพ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญาและภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยศิลปากร
18.นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

+++ด้านเศรษฐศาสตร์+++
1. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม คณะกรรมการกฤษฏีกา
2. นายพิเชียร อำนาจวรประเสริฐ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 2550
3. พล.อ.ณัฏฐิพงษ์ เผือกสกนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก
4.นายสุรนันท์ วงศ์วิยกำจร ข้าราชการบำนาญ
5.นายปรีย์มน ปิ่นสกุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค)
6. หม่อมหลวง กรกสิวัฒน์ เกษมศรี ผอ.ศูนย์วิจัยนโยบายพลังงาน และทรัพยากร มหาวิทยาลัยรังสิต
7.นายภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช.
8.นางทรงพร โกมลสุรเดช อดีตปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
9.นาย ณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

+++ด้านคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน++
1. นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
2. นายวุฒิพร เดี่ยวพานิช นายกสมาคมสิทธิผู้บริโภค
3. พล.อ.ภุชพงษ์ พงษ์ศิริ นายทหารนอกราชการ
4. รศ.นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
5. ผศ.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6. นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย รองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจ หนังสือพิมพ์ บมจ.บางกอกโพสต์
7. นายต่อพงศ์ เสลานนท์ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
8. นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม อดีตเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
9. นายวรรณชัย สุวรรณกาญจน์ นายกสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้ / ที่ปรึกษาประจำกสทช.
10.นายปริญญา ศิริสารการ ประธานมูลนิธิประกายสิทธิ
11.นายบรรจง บุญรัตน์ รองนายกคนที่ 2 สมาคมส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
12.ดร.พิสิฐ ประเสริฐศรี ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดอุบลราชธานี
13.นายจิรชัย มูลทองโร่ย อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
14. พล.ต.ท.ประสพโชค พร้อมมูล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (แบบสรรหา) , อดีตผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผบก.ปทส.)
15. นายสืบศักดิ์ สืบภักดี นักวิชาการ / อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำกรรมการติดตามประเมินผลการทำงาน กสทช.
16.รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
17.พลเอกทรงบุญ วุฒิวงศ์ คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
18.นายจิติภัทร์ บุญสม ผู้อำนวยการส่วนประสานงานภาครัฐและเอกชน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

คลิกอ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง > แห่สมัคร 7 กสทช.ชุดใหม่ เก้าอี้แห่งความอู้ฟู่และเผือกร้อน