AIS พาโครงการ”อุ่นใจ CYBER” คว้ารางวัล WSIS Prize 2023

AIS

AIS เป็นองค์กรไทยหนึ่งเดียวที่คว้ารางวัลด้านความยั่งยืนระดับโลก และติดอันดับ 1 ใน 5 จาก 1,800 โครงการ ในเวที WSIS Prize 2023 กับรางวัล Champion of WSIS Prize 2023 ในสาขาโครงการที่นำเทคโนโลยีมาช่วยสร้างความเชื่อมั่น และความปลอดภัยในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ผ่านโครงการ “อุ่นใจ CYBER”

วันที่ 16 มีนาคม 2566 นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ AIS กล่าวว่า AIS ต้องขอขอบคุณสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และองค์การสหประชาชาติ หรือ UN ที่มองเห็นถึงความตั้งใจและได้ยกให้โครงการอุ่นใจ CYBER เป็น 1 ใน 5 จาก 1,800 โครงการด้านความยั่งยืนจากทั่วโลก

นางสายชล ทรัพย์มากอุดม
นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ AIS

และได้รับรางวัลระดับ Champion of WSIS Prize 2023 ในสาขา Building confidence and security in use of ICTs หรือโครงการที่นำเทคโนโลยีมาช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ต

“เราเริ่มต้นโครงการ AIS อุ่นใจ CYBER มาตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงที่การใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์กำลังมีอัตราการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น เริ่มมีปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นจากการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเราเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายรายแรก ๆ ที่ลุกขึ้นมาเป็นแกนกลางของสังคมในการสร้างเครือข่าย”

“ผ่านการใช้พลังของพาร์ตเนอร์เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ปัญหาภัยไซเบอร์อย่างยั่งยืน และส่งเสริมสังคมการใช้งานดิจิทัลเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ ปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อคนไทย”

Advertisment

AIS

ด้านนางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ ณ นครเจนีวา กล่าวว่า AIS ที่ได้รับรางวัล Champion of WSIS Prize 2023 จากโครงการ อุ่นใจ CYBER ในครั้งนี้ เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยว่า “โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0″ ของประเทศที่ต้องการยกระดับความรู้ด้านดิจิทัลแก่คนไทย

ช่วยปกป้องคนไทยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ พร้อมส่งเสริมสังคมออนไลน์ที่ปลอดภัย และสร้างภูมิคุ้มกันภัยทางด้านดิจิทัล รวมทั้งยังตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 4 การสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

นางสายชลกล่าวเสริมว่า โครงการ AIS อุ่นใจ CYBER คิดและดำเนินการขึ้นจากกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ UN กำหนดออกมาเป็น Sustainable Development Goals หรือ SDGs ตามหัวข้อที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Quality Education)

Advertisment

AIS

โดยมีความสอดคล้องไปกับแผนกลยุทธ์ด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ในเรื่องของการสนับสนุนให้เกิดการใช้งานดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบ และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดิจิทัลให้กับคนไทย ซึ่งโครงการอุ่นใจ CYBER ได้ขยายผลออกไปในรูปแบบต่าง ๆ จนกลายเป็นศูนย์กลางในการสร้างความปลอดภัยด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ต

อย่างการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ครั้งแรกของไทย ที่ได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาไทย

“เป็นการผนึกกำลังร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ได้ยกระดับให้เนื้อหาขยายผลไปยังนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ.ทั้ง 29,000 โรงเรียนทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว หลังจากที่ก่อนหน้านี้โครงการของ AIS ไม่ว่าจะเป็น อสม. ออนไลน์, คนเก่งหัวใจแกร่ง และโครงการเทคโนโลยีเพื่อผู้พิการ Work Wizard ก็ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนจนคว้ารางวัลจาก WSIS Prize มาได้”

AIS