ดีอีเตรียมตั้งสถาบัน “Big Data ภาครัฐ” ให้เงินเดือนสูงหวังจูงใจ “Data Scientist”

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2561 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) ได้จัดประชุมผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภายใต้สังกัด

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. เตรียมหน่วยงานสำหรับการให้ความรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Knowledge Center) และประสานการตั้งคณะทำงานด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ เพื่อร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการรับมือภัยไซเบอร์หากเกิดขึ้นกับโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศที่สำคัญของประเทศ

“ให้ สพธอ.ผลักดันงานเป็นการชั่วคราวในระหว่างรอให้ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และร่างพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศใช้  เนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญของประเทศ แต่ปัจจุบันกฎหมายทั้ง 2 ฉบับยังอยู่ระหว่างรอการเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนเข้ากระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ซึ่งหากกฎหมายทั้ง 2 ประกาศใช้แล้วจะมีการตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมาดูแลงานเหล่านี้โดยเฉพาะ”

ขณะเดียวกันได้ส่งเรื่องประสานไปยังสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อขอจัดตั้งสถาบันวิเคราะห์ข้อมูลและบริการข้อมูลภาครัฐ (Service Delivery Unit) ภายใต้สำนักปลัดกระทรวงดีอี เพื่อเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษในการให้คำปรึกษาในการจัดทำ Big Data ภาครัฐ รวมถึงการให้บริการ Big Data ภาครัฐ ตามที่นโยบายรัฐบาลได้เร่งรัดมา ซึ่งได้ประสานกับมหาวิทยาลัยเพื่อขอยืมตัวบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล “Data Scientist” เข้ามาร่วมงาน ทั้งจะกำหนดค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ให้สูงกว่าระบบราชการเพื่อจูงใจให้มี Data Scientist ภายนอกเข้ามาร่วมทำงานมากขึ้น  ซึ่งคาดว่าจะตั้งสถาบันนี้ได้ภายในเดือน ก.ค. นี้

Previous articleอานิสงส์ “แบล็ค แพนเตอร์-Avengers: Infinity War” ทำรายได้ “Cineworld” เพิ่มขึ้น 10%
Next articleราชกิจจาฯ ประกาศตั้ง “สนธยา” เป็นที่ปรึกษานายกฯ “อิทธิพล” เป็นผช.รัฐมนตรี